Néhémie 10:2-7
2
Sédécias, Seraja, Azaria, Jérémie,
3
Paschhur, Amaria, Malkija,
4
Hattusch, Schebania, Malluc,
5
Harim, Merémoth, Abdias,
6
Daniel, Guinnethon, Baruc,
7
Meschullam, Abija, Mijamin,