Génèse 32:7
ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות׃
Psaumes 25:17
צרות לבבי הרחיבו ממצוקותי הוציאני׃
Psaumes 42:7
תהום אל תהום קורא לקול צנוריך כל משבריך וגליך עלי עברו׃
Psaumes 116:3
אפפוני חבלי מות ומצרי שאול מצאוני צרה ויגון אמצא׃
Psaumes 116:4
ובשם יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי׃
Psaumes 116:10
האמנתי כי אדבר אני עניתי מאד׃
2 Corinthiens 1:8
כי לא נכחד מכם אחי את צרתנו אשר מצאתנו באסיא אשר כבדה עלינו עד למאד ויותר מכחנו עד כי נואשנו מן החיים׃
2 Corinthiens 1:9
ואנחנו בלבבנו חרצנו לנו את המות למען לא נהיה בטחים בנפשנו כי אם באלהים המחיה את המתים׃
2 Corinthiens 4:8
נחלצים אנחנו בכל ולא נדכאים דאגים ולא נואשים׃
2 Corinthiens 7:5
כי גם בבאנו אל מקדוניא לא היתה מרגעה לבשרנו רק נלחצנו בכל מחוץ מלחמות ומחדרים אימה׃
Exode 17:4
ויצעק משה אל יהוה לאמר מה אעשה לעם הזה עוד מעט וסקלני׃
Nombres 14:10
ויאמרו כל העדה לרגום אתם באבנים וכבוד יהוה נראה באהל מועד אל כל בני ישראל׃
Psaumes 62:9
אך הבל בני אדם כזב בני איש במאזנים לעלות המה מהבל יחד׃
Matthieu 21:9
והמון העם ההלכים לפניו ואחריו קראו לאמר הושע נא לבן דוד ברוך הבא בשם יהוה הושע נא במרומים׃
Matthieu 27:22
ויאמר אליהם פילטוס ומה אעשה לישוע הנקרא בשם משיח ויענו כלם יצלב׃
1 Samuel 1:10
והיא מרת נפש ותתפלל על יהוה ובכה תבכה׃
Juges 18:25
ויאמרו אליו בני דן אל תשמע קולך עמנו פן יפגעו בכם אנשים מרי נפש ואספתה נפשך ונפש ביתך׃
2 Samuel 17:8
ויאמר חושי אתה ידעת את אביך ואת אנשיו כי גברים המה ומרי נפש המה כדב שכול בשדה ואביך איש מלחמה ולא ילין את העם׃
2 Rois 4:27
ותבא אל איש האלהים אל ההר ותחזק ברגליו ויגש גיחזי להדפה ויאמר איש האלהים הרפה לה כי נפשה מרה לה ויהוה העלים ממני ולא הגיד לי׃
Job 13:15
הן יקטלני לא איחל אך דרכי אל פניו אוכיח׃
Psaumes 18:6
בצר לי אקרא יהוה ואל אלהי אשוע ישמע מהיכלו קולי ושועתי לפניו תבוא באזניו׃
Psaumes 26:1
לדוד שפטני יהוה כי אני בתמי הלכתי וביהוה בטחתי לא אמעד׃
Psaumes 26:2
בחנני יהוה ונסני צרופה כליותי ולבי׃
Psaumes 27:1-3
1
לדוד יהוה אורי וישעי ממי אירא יהוה מעוז חיי ממי אפחד׃
2
בקרב עלי מרעים לאכל את בשרי צרי ואיבי לי המה כשלו ונפלו׃
3
אם תחנה עלי מחנה לא יירא לבי אם תקום עלי מלחמה בזאת אני בוטח׃
Psaumes 34:1-8
1
לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי׃
2
ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו׃
3
גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו׃
4
דרשתי את יהוה וענני ומכל מגורותי הצילני׃
5
הביטו אליו ונהרו ופניהם אל יחפרו׃
6
זה עני קרא ויהוה שמע ומכל צרותיו הושיעו׃
7
חנה מלאך יהוה סביב ליראיו ויחלצם׃
8
טעמו וראו כי טוב יהוה אשרי הגבר יחסה בו׃
Psaumes 40:1
למנצח לדוד מזמור קוה קויתי יהוה ויט אלי וישמע שועתי׃
Psaumes 40:2
ויעלני מבור שאון מטיט היון ויקם על סלע רגלי כונן אשרי׃
Psaumes 42:5
מה תשתוחחי נפשי ותהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועות פניו׃
Psaumes 42:11
מה תשתוחחי נפשי ומה תהמי עלי הוחילי לאלהים כי עוד אודנו ישועת פני ואלהי׃
Psaumes 56:3
יום אירא אני אליך אבטח׃
Psaumes 56:4
באלהים אהלל דברו באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה בשר לי׃
Psaumes 56:11
באלהים בטחתי לא אירא מה יעשה אדם לי׃
Psaumes 62:1
למנצח על ידותון מזמור לדוד אך אל אלהים דומיה נפשי ממנו ישועתי׃
Psaumes 62:5
אך לאלהים דומי נפשי כי ממנו תקותי׃
Psaumes 62:8
בטחו בו בכל עת עם שפכו לפניו לבבכם אלהים מחסה לנו סלה׃
Psaumes 118:8-13
8
טוב לחסות ביהוה מבטח באדם׃
9
טוב לחסות ביהוה מבטח בנדיבים׃
10
כל גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃
11
סבוני גם סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃
12
סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם׃
13
דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני׃
Proverbes 18:10
מגדל עז שם יהוה בו ירוץ צדיק ונשגב׃
Esaïe 25:4
כי היית מעוז לדל מעוז לאביון בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רוח עריצים כזרם קיר׃
Esaïe 37:14-20
14
ויקח חזקיהו את הספרים מיד המלאכים ויקראהו ויעל בית יהוה ויפרשהו חזקיהו לפני יהוה׃
15
ויתפלל חזקיהו אל יהוה לאמר׃
16
יהוה צבאות אלהי ישראל ישב הכרבים אתה הוא האלהים לבדך לכל ממלכות הארץ אתה עשית את השמים ואת הארץ׃
17
הטה יהוה אזנך ושמע פקח יהוה עינך וראה ושמע את כל דברי סנחריב אשר שלח לחרף אלהים חי׃
18
אמנם יהוה החריבו מלכי אשור את כל הארצות ואת ארצם׃
19
ונתן את אלהיהם באש כי לא אלהים המה כי אם מעשה ידי אדם עץ ואבן ויאבדום׃
20
ועתה יהוה אלהינו הושיענו מידו וידעו כל ממלכות הארץ כי אתה יהוה לבדך׃
Jérémie 16:19
יהוה עזי ומעזי ומנוסי ביום צרה אליך גוים יבאו מאפסי ארץ ויאמרו אך שקר נחלו אבותינו הבל ואין בם מועיל׃
Habaquq 3:17
כי תאנה לא תפרח ואין יבול בגפנים כחש מעשה זית ושדמות לא עשה אכל גזר ממכלה צאן ואין בקר ברפתים׃
Habaquq 3:18
ואני ביהוה אעלוזה אגילה באלהי ישעי׃
Romains 4:18
באשר אין תקוה קוה ויאמן למען אשר יהיה לאב המון גוים כמו שנאמר כה יהיה זרעך׃
Romains 8:31
ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃
2 Corinthiens 1:6
והנה אם נלחץ הוא לנחמתכם ולישועתכם אשר יראה כחה בסבלכם הענוים אשר נסבל אתן גם אנחנו ואם ננחם גם הוא לנחמתכם ולישועתכם׃
2 Corinthiens 1:9
ואנחנו בלבבנו חרצנו לנו את המות למען לא נהיה בטחים בנפשנו כי אם באלהים המחיה את המתים׃
2 Corinthiens 1:10
אשר הצילנו ממות כזה ועודנו מציל ולו אנחנו מקוים כי יוסיף להצילנו׃
Hébreux 13:6
על כן נבטח ונאמר יהוה לי בעזרי לא אירא מה יעשה לי אדם׃