1 Samuel 1:2
ולו שתי נשים שם אחת חנה ושם השנית פננה ויהי לפננה ילדים ולחנה אין ילדים׃
1 Samuel 25:42
ותמהר ותקם אביגיל ותרכב על החמור וחמש נערתיה ההלכות לרגלה ותלך אחרי מלאכי דוד ותהי לו לאשה׃
1 Samuel 25:43
ואת אחינעם לקח דוד מיזרעאל ותהיין גם שתיהן לו לנשים׃
1 Samuel 27:3
וישב דוד עם אכיש בגת הוא ואנשיו איש וביתו דוד ושתי נשיו אחינעם היזרעאלית ואביגיל אשת נבל הכרמלית׃
2 Samuel 2:2
ויעל שם דוד וגם שתי נשיו אחינעם היזרעלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי׃
2 Samuel 3:2
וילדו לדוד בנים בחברון ויהי בכורו אמנון לאחינעם היזרעאלת׃
2 Samuel 3:3
ומשנהו כלאב לאביגל אשת נבל הכרמלי והשלשי אבשלום בן מעכה בת תלמי מלך גשור׃