Nombres 31:27
וחצית את המלקוח בין תפשי המלחמה היצאים לצבא ובין כל העדה׃
Josué 22:8
ויאמר אליהם לאמר בנכסים רבים שובו אל אהליכם ובמקנה רב מאד בכסף ובזהב ובנחשת ובברזל ובשלמות הרבה מאד חלקו שלל איביכם עם אחיכם׃
Psaumes 68:12
מלכי צבאות ידדון ידדון ונות בית תחלק שלל׃
1 Samuel 25:13
ויאמר דוד לאנשיו חגרו איש את חרבו ויחגרו איש את חרבו ויחגר גם דוד את חרבו ויעלו אחרי דוד כארבע מאות איש ומאתים ישבו על הכלים׃