Génèse 19:7
ויאמר אל נא אחי תרעו׃
Juges 19:23
ויצא אליהם האיש בעל הבית ויאמר אלהם אל אחי אל תרעו נא אחרי אשר בא האיש הזה אל ביתי אל תעשו את הנבלה הזאת׃
Actes 7:2
ויען ויאמר אנשים אחים ואבות שמעו אלהי הכבוד נראה אל אברהם אבינו בהיותו בארם נהרים לפני שבתו בחרן׃
Actes 22:1
אנשים אחים ואבות שמעו נא את דברי התנצלותי אליכם׃
1 Samuel 30:8
וישאל דוד ביהוה לאמר ארדף אחרי הגדוד הזה האשגנו ויאמר לו רדף כי השג תשיג והצל תציל׃
1 Samuel 2:7
יהוה מוריש ומעשיר משפיל אף מרומם׃
Nombres 31:49-54
49
ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש׃
50
ונקרב את קרבן יהוה איש אשר מצא כלי זהב אצעדה וצמיד טבעת עגיל וכומז לכפר על נפשתינו לפני יהוה׃
51
ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאתם כל כלי מעשה׃
52
ויהי כל זהב התרומה אשר הרימו ליהוה ששה עשר אלף שבע מאות וחמשים שקל מאת שרי האלפים ומאת שרי המאות׃
53
אנשי הצבא בזזו איש לו׃
54
ויקח משה ואלעזר הכהן את הזהב מאת שרי האלפים והמאות ויבאו אתו אל אהל מועד זכרון לבני ישראל לפני יהוה׃
Deutéronome 8:10
ואכלת ושבעת וברכת את יהוה אלהיך על הארץ הטבה אשר נתן לך׃
Deutéronome 8:18
וזכרת את יהוה אלהיך כי הוא הנתן לך כח לעשות חיל למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבתיך כיום הזה׃
1 Chroniques 29:12-14
12
והעשר והכבוד מלפניך ואתה מושל בכל ובידך כח וגבורה ובידך לגדל ולחזק לכל׃
13
ועתה אלהינו מודים אנחנו לך ומהללים לשם תפארתך׃
14
וכי מי אני ומי עמי כי נעצר כח להתנדב כזאת כי ממך הכל ומידך נתנו לך׃
Habaquq 1:16
על כן יזבח לחרמו ויקטר למכמרתו כי בהמה שמן חלקו ומאכלו בראה׃
Psaumes 44:2-7
2
אתה ידך גוים הורשת ותטעם תרע לאמים ותשלחם׃
3
כי לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו כי ימינך וזרועך ואור פניך כי רציתם׃
4
אתה הוא מלכי אלהים צוה ישועות יעקב׃
5
בך צרינו ננגח בשמך נבוס קמינו׃
6
כי לא בקשתי אבטח וחרבי לא תושיעני׃
7
כי הושעתנו מצרינו ומשנאינו הבישות׃
Psaumes 121:7
יהוה ישמרך מכל רע ישמר את נפשך׃
Psaumes 121:8
יהוה ישמר צאתך ובואך מעתה ועד עולם׃