1 Samuel 30:19
ולא נעדר להם מן הקטן ועד הגדול ועד בנים ובנות ומשלל ועד כל אשר לקחו להם הכל השיב דוד׃
1 Samuel 27:11
ואיש ואשה לא יחיה דוד להביא גת לאמר פן יגדו עלינו לאמר כה עשה דוד וכה משפטו כל הימים אשר ישב בשדה פלשתים׃
Job 38:11
ואמר עד פה תבוא ולא תסיף ופא ישית בגאון גליך׃
Psaumes 76:10
כי חמת אדם תודך שארית חמת תחגר׃
Esaïe 27:8
בסאסאה בשלחה תריבנה הגה ברוחו הקשה ביום קדים׃
Esaïe 27:9
לכן בזאת יכפר עון יעקב וזה כל פרי הסר חטאתו בשומו כל אבני מזבח כאבני גר מנפצות לא יקמו אשרים וחמנים׃