1 Samuel 30:8
וישאל דוד ביהוה לאמר ארדף אחרי הגדוד הזה האשגנו ויאמר לו רדף כי השג תשיג והצל תציל׃
Génèse 14:14-16
14
וישמע אברם כי נשבה אחיו וירק את חניכיו ילידי ביתו שמנה עשר ושלש מאות וירדף עד דן׃
15
ויחלק עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם וירדפם עד חובה אשר משמאל לדמשק׃
16
וישב את כל הרכש וגם את לוט אחיו ורכשו השיב וגם את הנשים ואת העם׃
Nombres 31:49
ויאמרו אל משה עבדיך נשאו את ראש אנשי המלחמה אשר בידנו ולא נפקד ממנו איש׃
Job 1:10
הלא את שכת בעדו ובעד ביתו ובעד כל אשר לו מסביב מעשה ידיו ברכת ומקנהו פרץ בארץ׃
Psaumes 34:9
יראו את יהוה קדשיו כי אין מחסור ליראיו׃
Psaumes 34:10
כפירים רשו ורעבו ודרשי יהוה לא יחסרו כל טוב׃
Psaumes 91:9
כי אתה יהוה מחסי עליון שמת מעונך׃
Psaumes 91:10
לא תאנה אליך רעה ונגע לא יקרב באהלך׃
Matthieu 6:33
אך בקשו בראשונה את מלכות אלהים ואת צדקתו ונוסף לכם כל אלה׃