1 Samuel 30:16
וירדהו והנה נטשים על פני כל הארץ אכלים ושתים וחגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלשתים ומארץ יהודה׃
2 Samuel 8:18
ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי ובני דוד כהנים היו׃
1 Rois 1:38
וירד צדוק הכהן ונתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו את שלמה על פרדת המלך דוד וילכו אתו על גחון׃
1 Rois 1:44
וישלח אתו המלך את צדוק הכהן ואת נתן הנביא ובניהו בן יהוידע והכרתי והפלתי וירכבו אתו על פרדת המלך׃
1 Chroniques 18:17
ובניהו בן יהוידע על הכרתי והפלתי ובני דויד הראשנים ליד המלך׃
Ezechiel 25:16
לכן כה אמר אדני יהוה הנני נוטה ידי על פלשתים והכרתי את כרתים והאבדתי את שארית חוף הים׃
Sophonie 2:5
הוי ישבי חבל הים גוי כרתים דבר יהוה עליכם כנען ארץ פלשתים והאבדתיך מאין יושב׃
Josué 14:13
ויברכהו יהושע ויתן את חברון לכלב בן יפנה לנחלה׃
Josué 15:13
ולכלב בן יפנה נתן חלק בתוך בני יהודה אל פי יהוה ליהושע את קרית ארבע אבי הענק היא חברון׃