Deutéronome 15:7-11
7
כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר יהוה אלהיך נתן לך לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון׃
8
כי פתח תפתח את ידך לו והעבט תעביטנו די מחסרו אשר יחסר לו׃
9
השמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בליעל לאמר קרבה שנת השבע שנת השמטה ורעה עינך באחיך האביון ולא תתן לו וקרא עליך אל יהוה והיה בך חטא׃
10
נתון תתן לו ולא ירע לבבך בתתך לו כי בגלל הדבר הזה יברכך יהוה אלהיך בכל מעשך ובכל משלח ידך׃
11
כי לא יחדל אביון מקרב הארץ על כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך׃
Deutéronome 23:7
לא תתעב אדמי כי אחיך הוא לא תתעב מצרי כי גר היית בארצו׃
Proverbes 25:21
אם רעב שנאך האכלהו לחם ואם צמא השקהו מים׃
Matthieu 25:35
כי רעב הייתי ותאכילני צמא הייתי ותשקוני גר הייתי ותאספוני׃
Luc 10:36
ועתה מי מאלה השלשה היה בעיניך הרע לנפל בידי השדדים׃
Luc 10:37
ויאמר העשה עמו את החסד ויאמר אליו ישוע לך ועשה כן גם אתה׃
Romains 12:20
לכן אם רעב שנאך האכילהו לחם ואם צמא השקהו מים כי גחלים אתה חתה על ראשו׃
Romains 12:21
אל נא יכבשך הרע כבוש אתה את הרע בטוב׃