1 Samuel 3:12
ביום ההוא אקים אל עלי את כל אשר דברתי אל ביתו החל וכלה׃
1 Rois 13:3
ונתן ביום ההוא מופת לאמר זה המופת אשר דבר יהוה הנה המזבח נקרע ונשפך הדשן אשר עליו׃
1 Rois 14:12
ואת קומי לכי לביתך בבאה רגליך העירה ומת הילד׃
1 Samuel 4:11
וארון אלהים נלקח ושני בני עלי מתו חפני ופינחס׃
1 Samuel 4:17
ויען המבשר ויאמר נס ישראל לפני פלשתים וגם מגפה גדולה היתה בעם וגם שני בניך מתו חפני ופינחס וארון האלהים נלקחה׃