1 Samuel 1:19
וישכמו בבקר וישתחוו לפני יהוה וישבו ויבאו אל ביתם הרמתה וידע אלקנה את חנה אשתו ויזכרה יהוה׃
1 Samuel 1:20
ויהי לתקפות הימים ותהר חנה ותלד בן ותקרא את שמו שמואל כי מיהוה שאלתיו׃
Génèse 21:1
ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר׃
Luc 1:68
ברוך יהוה אלהי ישראל כי פקד את עמו וישלח לו פדות׃
1 Samuel 2:26
והנער שמואל הלך וגדל וטוב גם עם יהוה וגם עם אנשים׃
1 Samuel 3:19
ויגדל שמואל ויהוה היה עמו ולא הפיל מכל דבריו ארצה׃
Juges 13:24
ותלד האשה בן ותקרא את שמו שמשון ויגדל הנער ויברכהו יהוה׃
Luc 1:80
ויגדל הילד ויחזק ברוח ויהי במדברות עד יום הראתו אל ישראל׃
Luc 2:40
ויגדל הנער ויחזק ברוח וימלא חכמה וחסד אלהים עמו׃
Luc 2:52
וישוע הלך וגדל בחכמה ומקומה ובחן עם אלהים ועם אנשים׃