1 Samuel 16:21
ויבא דוד אל שאול ויעמד לפניו ויאהבהו מאד ויהי לו נשא כלים׃
1 Samuel 18:2
ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו׃
1 Samuel 18:10
ויהי ממחרת ותצלח רוח אלהים רעה אל שאול ויתנבא בתוך הבית ודוד מנגן בידו כיום ביום והחנית ביד שאול׃
1 Samuel 18:13
ויסרהו שאול מעמו וישמהו לו שר אלף ויצא ויבא לפני העם׃
Génèse 31:2
וירא יעקב את פני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום׃
Exode 4:10
ויאמר משה אל יהוה בי אדני לא איש דברים אנכי גם מתמול גם משלשם גם מאז דברך אל עבדך כי כבד פה וכבד לשון אנכי׃
1 Chroniques 11:2
גם תמול גם שלשום גם בהיות שאול מלך אתה המוציא והמביא את ישראל ויאמר יהוה אלהיך לך אתה תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה נגיד על עמי ישראל׃
Esaïe 30:33
כי ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך הוכן העמיק הרחב מדרתה אש ועצים הרבה נשמת יהוה כנחל גפרית בערה בה׃