1 Samuel 18:1-3
1
ויהי ככלתו לדבר אל שאול ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד ויאהבו יהונתן כנפשו׃
2
ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו׃
3
ויכרת יהונתן ודוד ברית באהבתו אתו כנפשו׃
Psaumes 16:3
לקדושים אשר בארץ המה ואדירי כל חפצי בם׃
Jean 15:17-19
17
את אלה אני מצוה אתכם למען תאהבון איש את אחיו׃
18
אם העולם שנא אתכם דעו כי אתי שנא ראשונה׃
19
אלו מן העולם הייתם כי אז אהב העולם את אשר לו ויען כי אינכם מן העולם כי אם בחרתי אתכם מתוך העולם לכן העולם ישנא אתכם׃
1 Jean 3:12-14
12
לא כקין אשר היה מן הרע והרג את אחיו ומדוע הרגו יען כי מעשיו היו רעים ומעשי אחיו מעשי צדק׃
13
אל תתמהו אחי אם ישנא אתכם העולם׃
14
אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃
1 Samuel 20:2
ויאמר לו חלילה לא תמות הנה לו עשה אבי דבר גדול או דבר קטן ולא יגלה את אזני ומדוע יסתיר אבי ממני את הדבר הזה אין זאת׃
Proverbes 17:17
בכל עת אהב הרע ואח לצרה יולד׃
Actes 9:24
ויודע לשאול ארבם והמה שמרו את השערים יומם ולילה למען ימיתהו׃
Actes 23:16
וישמע בן אחות פולוס את ארבם וילך ויבא אל המצד ויגד לפולוס׃