1 Samuel 22:9
ויען דאג האדמי והוא נצב על עבדי שאול ויאמר ראיתי את בן ישי בא נבה אל אחימלך בן אחטוב׃
1 Samuel 22:10
וישאל לו ביהוה וצידה נתן לו ואת חרב גלית הפלשתי נתן לו׃
1 Samuel 23:19
ויעלו זפים אל שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון׃
1 Samuel 26:1
ויבאו הזפים אל שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר בגבעת החכילה על פני הישימן׃
Proverbes 29:12
משל מקשיב על דבר שקר כל משרתיו רשעים׃