Psaumes 34:19
רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃
Josué 2:15
ותורדם בחבל בעד החלון כי ביתה בקיר החומה ובחומה היא יושבת׃
Actes 9:24
ויודע לשאול ארבם והמה שמרו את השערים יומם ולילה למען ימיתהו׃
Actes 9:25
ויקחו אתו התלמידים לילה ויורידהו בסל בעד החומה׃
2 Corinthiens 11:32
בדמשק שמר הנצב של המלך ארטס את עיר הדמשקיין ויבקש לתפשני׃
2 Corinthiens 11:33
ובעד החלון הורידו אתי בסל מעל החומה ואמלט מידיו׃