1 Samuel 19:6
וישמע שאול בקול יהונתן וישבע שאול חי יהוה אם יומת׃
Osée 6:4
מה אעשה לך אפרים מה אעשה לך יהודה וחסדכם כענן בקר וכטל משכים הלך׃
Matthieu 12:43-45
43
והרוח הטמאה אחרי צאתה מן האדם תשטט במקמות ציה לבקש לה מנוחה ולא תמצאנה׃
44
אז תאמר אשובה אל ביתי אשר יצאתי משם ובאה ומצאה אתו מפנה ומטאטא ומהדר׃
45
ואחר תלך ולקחה אליה שבע רוחות אחרות רעות ממנה ובאו ושכנו שם והיתה אחרית האדם ההוא רעה מראשיתו כן יהיה גם לדור הרע הזה׃
Luc 11:24-26
24
הרוח הטמאה אחרי צאתה מן האדם תשוטט במקמות ציה לבקש לה מנוחה ולא תמצא אז תאמר אשובה נא אל ביתי אשר יצאתי משם׃
25
ובבואה תמצא אתו מטאטא ומהדר׃
26
ואחר תלך ולקחה שבע רוחות אחרות רעות ממנה ובאו ושכנו שם והיתה אחרית האדם ההוא רעה מראשיתו׃
2 Pierre 2:20-22
20
כי אחרי המלטם מטמאת העולם בדעת אדנינו ומושיענו ישוע המשיח אם שבו והטבעו בתוכן ונכבשו אחריתם תהיה רעה מראשיתם׃
21
טוב היה להם לא לדעת את דרך הצדקה מאשר ידעהו ונסגו אחור מן המצוה הקדושה המסורה להם׃
22
ויקר להם כאשר יאמר משל האמת הכלב שב על קאו והחזיר עלה מן הרחצה להתגלל ברפש׃
1 Samuel 20:33
ויטל שאול את החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי כלה היא מעם אביו להמית את דוד׃
Job 5:14
יומם יפגשו חשך וכלילה ימששו בצהרים׃
Job 5:15
וישע מחרב מפיהם ומיד חזק אביון׃
Psaumes 18:17
יצילני מאיבי עז ומשנאי כי אמצו ממני׃
Psaumes 34:19
רבות רעות צדיק ומכלם יצילנו יהוה׃
Proverbes 21:30
אין חכמה ואין תבונה ואין עצה לנגד יהוה׃
Esaïe 54:17
כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי נאם יהוה׃
Luc 4:30
אך הוא עבר בתוכם וילך לדרכו׃
Jean 10:39
אז ישובו ויבקשו לתפשו וימלט מידם׃
Psaumes 124:7
נפשנו כצפור נמלטה מפח יוקשים הפח נשבר ואנחנו נמלטנו׃
Matthieu 10:23
ואם ירדפו אתכם בעיר אחת נוסו לעיר אחרת כי אמן אמר אני לכם לא תכלו לעבר ערי ישראל עד כי יבוא בן האדם׃