1 Samuel 18:12
וירא שאול מלפני דוד כי היה יהוה עמו ומעם שאול סר׃
1 Samuel 18:15
וירא שאול אשר הוא משכיל מאד ויגר מפניו׃
Psaumes 37:12-14
12
זמם רשע לצדיק וחרק עליו שניו׃
13
אדני ישחק לו כי ראה כי יבא יומו׃
14
חרב פתחו רשעים ודרכו קשתם להפיל עני ואביון לטבוח ישרי דרך׃
Ecclesiaste 4:4
וראיתי אני את כל עמל ואת כל כשרון המעשה כי היא קנאת איש מרעהו גם זה הבל ורעות רוח׃
Jacques 2:19
אתה מאמין כי האלהים אחד הוא הטיבות גם השדים מאמינים בו ורעדים׃
Génèse 4:4-8
4
והבל הביא גם הוא מבכרות צאנו ומחלבהן וישע יהוה אל הבל ואל מנחתו׃
5
ואל קין ואל מנחתו לא שעה ויחר לקין מאד ויפלו פניו׃
6
ויאמר יהוה אל קין למה חרה לך ולמה נפלו פניך׃
7
הלוא אם תיטיב שאת ואם לא תיטיב לפתח חטאת רבץ ואליך תשוקתו ואתה תמשל בו׃
8
ויאמר קין אל הבל אחיו ויהי בהיותם בשדה ויקם קין אל הבל אחיו ויהרגהו׃
Jean 11:53
ויועצו יחדו להמיתו מהיום ההוא והלאה׃
1 Jean 3:12-15
12
לא כקין אשר היה מן הרע והרג את אחיו ומדוע הרגו יען כי מעשיו היו רעים ומעשי אחיו מעשי צדק׃
13
אל תתמהו אחי אם ישנא אתכם העולם׃
14
אנחנו ידענו כי עברנו מן המות אל החיים על כי נאהב את אחינו איש אשר לא יאהב את אחיו ישאר במות׃
15
כל השנא את אחיו רצח נפש הוא וידעתם כי כל רצח נפש לא יתקימו בו חיי עולמים׃