Exode 10:7
ויאמרו עבדי פרעה אליו עד מתי יהיה זה לנו למוקש שלח את האנשים ויעבדו את יהוה אלהיהם הטרם תדע כי אבדה מצרים׃
Psaumes 7:14-16
14
הנה יחבל און והרה עמל וילד שקר׃
15
בור כרה ויחפרהו ויפל בשחת יפעל׃
16
ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד׃
Psaumes 38:12
וינקשו מבקשי נפשי ודרשי רעתי דברו הוות ומרמות כל היום יהגו׃
Proverbes 26:24-26
24
בשפתו ינכר שונא ובקרבו ישית מרמה׃
25
כי יחנן קולו אל תאמן בו כי שבע תועבות בלבו׃
26
תכסה שנאה במשאון תגלה רעתו בקהל׃
Proverbes 29:5
גבר מחליק על רעהו רשת פורש על פעמיו׃
Jérémie 5:26
כי נמצאו בעמי רשעים ישור כשך יקושים הציבו משחית אנשים ילכדו׃
Jérémie 9:8
חץ שוחט לשונם מרמה דבר בפיו שלום את רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו׃
1 Samuel 18:17
ויאמר שאול אל דוד הנה בתי הגדולה מרב אתה אתן לך לאשה אך היה לי לבן חיל והלחם מלחמות יהוה ושאול אמר אל תהי ידי בו ותהי בו יד פלשתים׃
1 Samuel 19:11
וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשמרו ולהמיתו בבקר ותגד לדוד מיכל אשתו לאמר אם אינך ממלט את נפשך הלילה מחר אתה מומת׃
1 Samuel 19:12
ותרד מיכל את דוד בעד החלון וילך ויברח וימלט׃