1 Samuel 18:15
וירא שאול אשר הוא משכיל מאד ויגר מפניו׃
1 Samuel 18:20
ותאהב מיכל בת שאול את דוד ויגדו לשאול וישר הדבר בעיניו׃
1 Samuel 18:29
ויאסף שאול לרא מפני דוד עוד ויהי שאול איב את דוד כל הימים׃
1 Samuel 16:4
ויעש שמואל את אשר דבר יהוה ויבא בית לחם ויחרדו זקני העיר לקראתו ויאמר שלם בואך׃
Psaumes 48:3-6
3
אלהים בארמנותיה נודע למשגב׃
4
כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו׃
5
המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו׃
6
רעדה אחזתם שם חיל כיולדה׃
Psaumes 53:5
שם פחדו פחד לא היה פחד כי אלהים פזר עצמות חנך הבשתה כי אלהים מאסם׃
Marc 6:20
כי הורדוס ירא את יוחנן בדעתו כי הוא איש צדיק וקדוש ויגן בעדו והרבה עשה בשמעו אליו ויאהב לשמע אתו׃
Luc 8:37
ויבקשו ממנו כל המון חבל הגדריים ללכת מאתם כי אימה גדולה נפלה עליהם וירד אל האניה וישב׃
Actes 24:25
ויהי כדברו על הצדק והפרישות ועל הדין העתיד לבוא ויחרד פיליכס ויען עתה זה לך ולכשאפנה אשוב לקרא לך׃
1 Samuel 16:13
ויקח שמואל את קרן השמן וימשח אתו בקרב אחיו ותצלח רוח יהוה אל דוד מהיום ההוא ומעלה ויקם שמואל וילך הרמתה׃
1 Samuel 16:18
ויען אחד מהנערים ויאמר הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי ידע נגן וגבור חיל ואיש מלחמה ונבון דבר ואיש תאר ויהוה עמו׃
1 Samuel 22:13
ויאמר אלו שאול למה קשרתם עלי אתה ובן ישי בתתך לו לחם וחרב ושאול לו באלהים לקום אלי לארב כיום הזה׃
Actes 7:9
ויקנאו האבות ביוסף וימכרו אותו מצרימה ואלהים היה עמו׃
1 Samuel 16:14
ורוח יהוה סרה מעם שאול ובעתתו רוח רעה מאת יהוה׃
1 Samuel 28:15
ויאמר שמואל אל שאול למה הרגזתני להעלות אתי ויאמר שאול צר לי מאד ופלשתים נלחמים בי ואלהים סר מעלי ולא ענני עוד גם ביד הנביאם גם בחלמות ואקראה לך להודיעני מה אעשה׃
Psaumes 51:11
אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני׃
Osée 9:12
כי אם יגדלו את בניהם ושכלתים מאדם כי גם אוי להם בשורי מהם׃
Matthieu 25:41
ואז יאמר גם אל הנצבים לשמאלו לכו מעלי אתם הארורים אל אש עולם המוכנה לשטן ולמלאכיו׃