1 Samuel 19:9
ותהי רוח יהוה רעה אל שאול והוא בביתו יושב וחניתו בידו ודוד מנגן ביד׃
1 Samuel 19:10
ויבקש שאול להכות בחנית בדוד ובקיר ויפטר מפני שאול ויך את החנית בקיר ודוד נס וימלט בלילה הוא׃
1 Samuel 20:33
ויטל שאול את החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי כלה היא מעם אביו להמית את דוד׃
Proverbes 27:4
אכזריות חמה ושטף אף ומי יעמד לפני קנאה׃
Esaïe 54:17
כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי נאם יהוה׃
Psaumes 37:32
צופה רשע לצדיק ומבקש להמיתו׃
Psaumes 37:33
יהוה לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו בהשפטו׃
Esaïe 54:17
כל כלי יוצר עליך לא יצלח וכל לשון תקום אתך למשפט תרשיעי זאת נחלת עבדי יהוה וצדקתם מאתי נאם יהוה׃
Luc 4:30
אך הוא עבר בתוכם וילך לדרכו׃
Jean 8:59
אז ירימו אבנים לרגם אתו וישוע התעלם ויצא מן המקדש ויעבר בתוכם עבור וחלוף׃
Jean 10:39
אז ישובו ויבקשו לתפשו וימלט מידם׃