Génèse 23:16-18
16
וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר׃
17
ויקם שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא השדה והמערה אשר בו וכל העץ אשר בשדה אשר בכל גבלו סביב׃
18
לאברהם למקנה לעיני בני חת בכל באי שער עירו׃
Jérémie 32:10-12
10
ואכתב בספר ואחתם ואעד עדים ואשקל הכסף במאזנים׃
11
ואקח את ספר המקנה את החתום המצוה והחקים ואת הגלוי׃
12
ואתן את הספר המקנה אל ברוך בן נריה בן מחסיה לעיני חנמאל דדי ולעיני העדים הכתבים בספר המקנה לעיני כל היהודים הישבים בחצר המטרה׃