Ruth 3:12
ועתה כי אמנם כי אם גאל אנכי וגם יש גאל קרוב ממני׃
Ruth 3:13
ליני הלילה והיה בבקר אם יגאלך טוב יגאל ואם לא יחפץ לגאלך וגאלתיך אנכי חי יהוה שכבי עד הבקר׃
Génèse 38:8
ויאמר יהודה לאונן בא אל אשת אחיך ויבם אתה והקם זרע לאחיך׃
Deutéronome 25:5
כי ישבו אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבא עליה ולקחה לו לאשה ויבמה׃
Deutéronome 25:6
והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל׃
Matthieu 22:24
רבי הן משה אמר איש כי ימות ובנים אין לו אחיו ייבם את אשתו והקים זרע לאחיו׃
Luc 20:28
מורה משה כתב לנו כי ימות אח בעל אשה ובנים אין לו ולקח אחיו את אשתו והקים זרע לאחיו׃