Luc 1:58
וישמעו שכניה וקרוביה כי הגדיל יהוה את חסדו עמה וישמחו אתה׃
Romains 12:15
שמחו עם השמחים ובכו עם הבכים׃
1 Corinthiens 12:26
ואם יכאב אבר אחד יכאבו אתו כל האברים ואם יכבד אבד אחד ישמחו אתו כל האברים׃
Génèse 29:35
ותהר עוד ותלד בן ותאמר הפעם אודה את יהוה על כן קראה שמו יהודה ותעמד מלדת׃
Psaumes 34:1-3
1
לדוד בשנותו את טעמו לפני אבימלך ויגרשהו וילך אברכה את יהוה בכל עת תמיד תהלתו בפי׃
2
ביהוה תתהלל נפשי ישמעו ענוים וישמחו׃
3
גדלו ליהוה אתי ונרוממה שמו יחדו׃
Psaumes 103:1
לדוד ברכי נפשי את יהוה וכל קרבי את שם קדשו׃
Psaumes 103:2
ברכי נפשי את יהוה ואל תשכחי כל גמוליו׃
1 Thessaloniciens 5:18
הודו על הכל כי זה רצון האלהים אליכם במשיח ישוע׃
2 Thessaloniciens 1:3
חיבים אנחנו להודות בכל עת לאלהים עליכם אחי כראוי כי אמונתכם גדלה מאד ורבה אהבת כלכם איש לרעהו׃
Génèse 24:27
ויאמר ברוך יהוה אלהי אדני אברהם אשר לא עזב חסדו ואמתו מעם אדני אנכי בדרך נחני יהוה בית אחי אדני׃
Ruth 4:21
ושלמון הוליד את בעז ובעז הוליד את עובד׃
Ruth 4:22
ועבד הוליד את ישי וישי הוליד את דוד׃
Génèse 12:2
ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה׃
Esaïe 11:1-4
1
ויצא חטר מגזע ישי ונצר משרשיו יפרה׃
2
ונחה עליו רוח יהוה רוח חכמה ובינה רוח עצה וגבורה רוח דעת ויראת יהוה׃
3
והריחו ביראת יהוה ולא למראה עיניו ישפוט ולא למשמע אזניו יוכיח׃
4
ושפט בצדק דלים והוכיח במישור לענוי ארץ והכה ארץ בשבט פיו וברוח שפתיו ימית רשע׃
Matthieu 1:5-20
5
ושלמון הוליד את בעז מרחב ובעז הוליד את עובד מרות ועובד הוליד את ישי׃
6
וישי הוליד את דוד המלך ודוד המלך הוליד את שלמה מאשת אוריה׃
7
ושלמה הוליד את רחבעם ורחבעם הוליד את אביה ואביה הוליד את אסא׃
8
ואסא הוליד את יהושפט ויהושפט הוליד את יורם ויורם הוליד את עזיהו׃
9
ועזיהו הוליד את יותם ויותם הוליד את אחז ואחז הוליד את יחזקיהו׃
10
ויחזקיהו הוליד את מנשה ומנשה הוליד את אמון ואמון הוליד את יאשיהו׃
11
ויאשיהו הוליד את יכניהו ואת אחיו לעת גלות בבל׃
12
ואחרי גלותם בבלה הוליד יכניה את שאלתיאל ושאלתיאל הוליד את זרבבל׃
13
וזרבבל הוליד את אביהוד ואביהוד הוליד את אליקים ואליקים הוליד את עזור׃
14
ועזור הוליד את צדוק וצדוק הוליד את יכין ויכין הוליד את אליהוד׃
15
ואליהוד הוליד את אלעזר ואלעזר הוליד את מתן ומתן הוליד את יעקב׃
16
ויעקב הוליד את יוסף בעל מרים אשר ממנה נולד ישוע הנקרא משיח׃
17
והנה כל הדרות מן אברהם עד דוד ארבעה עשר דרות ומן דוד עד גלות בבל ארבעה עשר דרות ומעת גלות בבל עד המשיח ארבעה עשר דרות׃
18
והלדת ישוע המשיח כה היתה מרים אמו ארשה ליוסף ובטרם יבא אליה נמצאת הרה לרוח הקדש׃
19
ויוסף בעלה היה איש צדיק ולא אבה לתתה לבוז ויאמר בלבו לשלחה בסתר׃
20
הוא חשב כזאת והנה מלאך יהוה נראה אליו בחלום ויאמר יוסף בן דוד אל תירא מכנוס אליך את מרים אשתך כי אשר הרה בה מרוח הקדש הוא׃