Ruth 3:11
ועתה בתי אל תיראי כל אשר תאמרי אעשה לך כי יודע כל שער עמי כי אשת חיל את׃
Ruth 4:12
ויהי ביתך כבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע אשר יתן יהוה לך מן הנערה הזאת׃
Génèse 20:17
ויתפלל אברהם אל האלהים וירפא אלהים את אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו׃
Génèse 20:18
כי עצר עצר יהוה בעד כל רחם לבית אבימלך על דבר שרה אשת אברהם׃
Génèse 21:1-3
1
ויהוה פקד את שרה כאשר אמר ויעש יהוה לשרה כאשר דבר׃
2
ותהר ותלד שרה לאברהם בן לזקניו למועד אשר דבר אתו אלהים׃
3
ויקרא אברהם את שם בנו הנולד לו אשר ילדה לו שרה יצחק׃
Génèse 25:21
ויעתר יצחק ליהוה לנכח אשתו כי עקרה הוא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה אשתו׃
Génèse 29:31
וירא יהוה כי שנואה לאה ויפתח את רחמה ורחל עקרה׃
Génèse 30:2
ויחר אף יעקב ברחל ויאמר התחת אלהים אנכי אשר מנע ממך פרי בטן׃
Génèse 30:22
ויזכר אלהים את רחל וישמע אליה אלהים ויפתח את רחמה׃
Génèse 30:23
ותהר ותלד בן ותאמר אסף אלהים את חרפתי׃
Génèse 33:5
וישא את עיניו וירא את הנשים ואת הילדים ויאמר מי אלה לך ויאמר הילדים אשר חנן אלהים את עבדך׃
1 Samuel 1:27
אל הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר שאלתי מעמו׃
1 Samuel 2:5
שבעים בלחם נשכרו ורעבים חדלו עד עקרה ילדה שבעה ורבת בנים אמללה׃
Psaumes 113:9
מושיבי עקרת הבית אם הבנים שמחה הללו יה׃
Psaumes 127:3
הנה נחלת יהוה בנים שכר פרי הבטן׃