Génèse 29:18
ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה׃
Génèse 29:19
ויאמר לבן טוב תתי אתה לך מתתי אתה לאיש אחר שבה עמדי׃
Génèse 29:27
מלא שבע זאת ונתנה לך גם את זאת בעבדה אשר תעבד עמדי עוד שבע שנים אחרות׃
Proverbes 18:22
מצא אשה מצא טוב ויפק רצון מיהוה׃
Proverbes 19:14
בית והון נחלת אבות ומיהוה אשה משכלת׃
Proverbes 31:10
אשת חיל מי ימצא ורחק מפנינים מכרה׃
Proverbes 31:11
בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר׃
Osée 3:2
ואכרה לי בחמשה עשר כסף וחמר שערים ולתך שערים׃
Osée 12:12
ויברח יעקב שדה ארם ויעבד ישראל באשה ובאשה שמר׃
Ephésiens 5:25
האנשים אהבו את נשיכם כאשר גם המשיח אהב את העדה ויתן את נפשו בעדה׃
Deutéronome 25:6
והיה הבכור אשר תלד יקום על שם אחיו המת ולא ימחה שמו מישראל׃
Josué 7:9
וישמעו הכנעני וכל ישבי הארץ ונסבו עלינו והכריתו את שמנו מן הארץ ומה תעשה לשמך הגדול׃
Psaumes 34:16
פני יהוה בעשי רע להכרית מארץ זכרם׃
Psaumes 109:15
יהיו נגד יהוה תמיד ויכרת מארץ זכרם׃
Esaïe 48:19
ויהי כחול זרעך וצאצאי מעיך כמעתיו לא יכרת ולא ישמד שמו מלפני׃
Zacharie 13:2
והיה ביום ההוא נאם יהוה צבאות אכרית את שמות העצבים מן הארץ ולא יזכרו עוד וגם את הנביאים ואת רוח הטמאה אעביר מן הארץ׃
Esaïe 8:2
ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו׃
Esaïe 8:3
ואקרב אל הנביאה ותהר ותלד בן ויאמר יהוה אלי קרא שמו מהר שלל חש בז׃
Malachie 2:14
ואמרתם על מה על כי יהוה העיד בינך ובין אשת נעוריך אשר אתה בגדתה בה והיא חברתך ואשת בריתך׃
Hébreux 13:4
האישות תיקר בכל וערש יצועכם אל יחלל את הזנים ואת המנאפים ידין אלהים׃