Exode 14:13
ויאמר משה אל העם אל תיראו התיצבו וראו את ישועת יהוה אשר יעשה לכם היום כי אשר ראיתם את מצרים היום לא תסיפו לראתם עוד עד עולם׃
Exode 14:14
יהוה ילחם לכם ואתם תחרישון׃
2 Chroniques 20:17
לא לכם להלחם בזאת התיצבו עמדו וראו את ישועת יהוה עמכם יהודה וירושלם אל תיראו ואל תחתו מחר צאו לפניהם ויהוה עמכם׃
Esaïe 30:7
ומצרים הבל וריק יעזרו לכן קראתי לזאת רהב הם שבת׃
Esaïe 30:15
כי כה אמר אדני יהוה קדוש ישראל בשובה ונחת תושעון בהשקט ובבטחה תהיה גבורתכם ולא אביתם׃
Exode 14:25
ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים׃
2 Rois 7:6
ואדני השמיע את מחנה ארם קול רכב קול סוס קול חיל גדול ויאמרו איש אל אחיו הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החתים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו׃
2 Rois 7:7
ויקומו וינוסו בנשף ויעזבו את אהליהם ואת סוסיהם ואת חמריהם המחנה כאשר היא וינסו אל נפשם׃
Job 15:21
קול פחדים באזניו בשלום שודד יבואנו׃
Job 15:22
לא יאמין שוב מני חשך וצפו הוא אלי חרב׃
Proverbes 28:1
נסו ואין רדף רשע וצדיקים ככפיר יבטח׃