Juges 6:3
והיה אם זרע ישראל ועלה מדין ועמלק ובני קדם ועלו עליו׃
Juges 6:5
כי הם ומקניהם יעלו ואהליהם יבאו כדי ארבה לרב ולהם ולגמליהם אין מספר ויבאו בארץ לשחתה׃
Juges 6:33
וכל מדין ועמלק ובני קדם נאספו יחדו ויעברו ויחנו בעמק יזרעאל׃
1 Rois 4:30
ותרב חכמת שלמה מחכמת כל בני קדם ומכל חכמת מצרים׃
Juges 8:10
וזבח וצלמנע בקרקר ומחניהם עמם כחמשת עשר אלף כל הנותרים מכל מחנה בני קדם והנפלים מאה ועשרים אלף איש שלף חרב׃
2 Chroniques 14:9-12
9
ויצא אליהם זרח הכושי בחיל אלף אלפים ומרכבות שלש מאות ויבא עד מרשה׃
10
ויצא אסא לפניו ויערכו מלחמה בגיא צפתה למרשה׃
11
ויקרא אסא אל יהוה אלהיו ויאמר יהוה אין עמך לעזור בין רב לאין כח עזרנו יהוה אלהינו כי עליך נשענו ובשמך באנו על ההמון הזה יהוה אלהינו אתה אל יעצר עמך אנוש׃
12
ויגף יהוה את הכושים לפני אסא ולפני יהודה וינסו הכושים׃
Psaumes 3:1
מזמור לדוד בברחו מפני אבשלום בנו יהוה מה רבו צרי רבים קמים עלי׃
Psaumes 33:16
אין המלך נושע ברב חיל גבור לא ינצל ברב כח׃
Psaumes 118:10-12
10
כל גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃
11
סבוני גם סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃
12
סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם׃
Esaïe 8:9
רעו עמים וחתו והאזינו כל מרחקי ארץ התאזרו וחתו התאזרו וחתו׃
Esaïe 8:10
עצו עצה ותפר דברו דבר ולא יקום כי עמנו אל׃