Juges 3:10
ותהי עליו רוח יהוה וישפט את ישראל ויצא למלחמה ויתן יהוה בידו את כושן רשעתים מלך ארם ותעז ידו על כושן רשעתים׃
Juges 13:25
ותחל רוח יהוה לפעמו במחנה דן בין צרעה ובין אשתאל׃
Juges 14:19
ותצלח עליו רוח יהוה וירד אשקלון ויך מהם שלשים איש ויקח את חליצותם ויתן החליפות למגידי החידה ויחר אפו ויעל בית אביהו׃
Juges 15:14
הוא בא עד לחי ופלשתים הריעו לקראתו ותצלח עליו רוח יהוה ותהיינה העבתים אשר על זרועותיו כפשתים אשר בערו באש וימסו אסוריו מעל ידיו׃
1 Samuel 10:6
וצלחה עליך רוח יהוה והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר׃
1 Samuel 11:6
ותצלח רוח אלהים על שאול בשמעו את הדברים האלה ויחר אפו מאד׃
1 Samuel 16:14
ורוח יהוה סרה מעם שאול ובעתתו רוח רעה מאת יהוה׃
1 Chroniques 12:18
ורוח לבשה את עמשי ראש השלושים לך דויד ועמך בן ישי שלום שלום לך ושלום לעזרך כי עזרך אלהיך ויקבלם דויד ויתנם בראשי הגדוד׃
2 Chroniques 24:20
ורוח אלהים לבשה את זכריה בן יהוידע הכהן ויעמד מעל לעם ויאמר להם כה אמר האלהים למה אתם עברים את מצות יהוה ולא תצליחו כי עזבתם את יהוה ויעזב אתכם׃
Psaumes 51:11
אל תשליכני מלפניך ורוח קדשך אל תקח ממני׃
1 Corinthiens 12:8-11
8
כי האחד נתן לו על ידי הרוח דבור החכמה ולאחד דבור הדעת כפי הרוח ההוא׃
9
לאחר האמונה ברוח ההוא ולאחר מתנות הרפאות ברוח ההוא׃
10
ולאחר לפעל גבורות ולאחר נבואה ולאחר להבחין בין הרוחות ולאחר מיני לשנות ולאחר באור לשנות׃
11
וכל אלה פעל הרוח האחד ההוא המחלק לאיש איש כרצונו׃
Romains 13:14
כי אם לבשו את האדון ישוע המשיח ודאגו לבשרכם אך לא להגביר התאות׃
Galates 3:27
כי כלכם אשר נטבלתם למשיח לבשתם את המשיח׃
Juges 3:27
ויהי בבואו ויתקע בשופר בהר אפרים וירדו עמו בני ישראל מן ההר והוא לפניהם׃
Nombres 10:3
ותקעו בהן ונועדו אליך כל העדה אל פתח אהל מועד׃
Juges 6:11
ויבא מלאך יהוה וישב תחת האלה אשר בעפרה אשר ליואש אבי העזרי וגדעון בנו חבט חטים בגת להניס מפני מדין׃
Juges 8:2
ויאמר אליהם מה עשיתי עתה ככם הלוא טוב עללות אפרים מבציר אביעזר׃
Josué 17:2
ויהי לבני מנשה הנותרים למשפחתם לבני אביעזר ולבני חלק ולבני אשריאל ולבני שכם ולבני חפר ולבני שמידע אלה בני מנשה בן יוסף הזכרים למשפחתם׃