Jérémie 26:11
ויאמרו הכהנים והנבאים אל השרים ואל כל העם לאמר משפט מות לאיש הזה כי נבא אל העיר הזאת כאשר שמעתם באזניכם׃
Jérémie 50:38
חרב אל מימיה ויבשו כי ארץ פסלים היא ובאימים יתהללו׃
Jean 16:2
הנה ינדו אתכם ואף באה השעה אשר כל הרג אתכם ידמה להקריב עבודה לאלהים׃
Actes 26:9
הן לפנים אני חשבתי צדקה לצרר את שם ישוע הנצרי עד מאד׃
Philippiens 3:6
לפי התורה פרוש בקנאתי רדף את העדה ולפי צדקת התורה בלי שמץ׃