Juges 13:21
ולא יסף עוד מלאך יהוה להראה אל מנוח ואל אשתו אז ידע מנוח כי מלאך יהוה הוא׃
Juges 13:22
ויאמר מנוח אל אשתו מות נמות כי אלהים ראינו׃
Juges 13:23
ותאמר לו אשתו לו חפץ יהוה להמיתנו לא לקח מידנו עלה ומנחה ולא הראנו את כל אלה וכעת לא השמיענו כזאת׃
Génèse 16:13
ותקרא שם יהוה הדבר אליה אתה אל ראי כי אמרה הגם הלם ראיתי אחרי ראי׃
Génèse 32:30
ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי׃
Exode 33:20
ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האדם וחי׃
Deutéronome 5:5
אנכי עמד בין יהוה וביניכם בעת ההוא להגיד לכם את דבר יהוה כי יראתם מפני האש ולא עליתם בהר לאמר׃
Deutéronome 5:24
ותאמרו הן הראנו יהוה אלהינו את כבדו ואת גדלו ואת קלו שמענו מתוך האש היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי׃
Deutéronome 5:26
כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהים חיים מדבר מתוך האש כמנו ויחי׃
Esaïe 6:5-8
5
ואמר אוי לי כי נדמיתי כי איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא שפתים אנכי יושב כי את המלך יהוה צבאות ראו עיני׃
6
ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח מעל המזבח׃
7
ויגע על פי ויאמר הנה נגע זה על שפתיך וסר עונך וחטאתך תכפר׃
8
ואשמע את קול אדני אמר את מי אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני שלחני׃
Jean 1:18
את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃
Jean 12:41
כזאת דבר ישעיהו בראותו את תפארתו וינבא עליו׃