Psaumes 48:4
כי הנה המלכים נועדו עברו יחדו׃
Psaumes 48:5
המה ראו כן תמהו נבהלו נחפזו׃
Psaumes 58:10
ישמח צדיק כי חזה נקם פעמיו ירחץ בדם הרשע׃
Psaumes 58:11
ויאמר אדם אך פרי לצדיק אך יש אלהים שפטים בארץ׃
Psaumes 68:1-3
1
למנצח לדוד מזמור שיר יקום אלהים יפוצו אויביו וינוסו משנאיו מפניו׃
2
כהנדף עשן תנדף כהמס דונג מפני אש יאבדו רשעים מפני אלהים׃
3
וצדיקים ישמחו יעלצו לפני אלהים וישישו בשמחה׃
Psaumes 83:9-18
9
עשה להם כמדין כסיסרא כיבין בנחל קישון׃
10
נשמדו בעין דאר היו דמן לאדמה׃
11
שיתמו נדיבמו כערב וכזאב וכזבח וכצלמנע כל נסיכמו׃
12
אשר אמרו נירשה לנו את נאות אלהים׃
13
אלהי שיתמו כגלגל כקש לפני רוח׃
14
כאש תבער יער וכלהבה תלהט הרים׃
15
כן תרדפם בסערך ובסופתך תבהלם׃
16
מלא פניהם קלון ויבקשו שמך יהוה׃
17
יבשו ויבהלו עדי עד ויחפרו ויאבדו׃
18
וידעו כי אתה שמך יהוה לבדך עליון על כל הארץ׃
Psaumes 92:9
כי הנה איביך יהוה כי הנה איביך יאבדו יתפרדו כל פעלי און׃
Psaumes 97:8
שמעה ותשמח ציון ותגלנה בנות יהודה למען משפטיך יהוה׃
Apocalypse 6:10
ויזעקו בקול גדול ויאמרו עד מתי אדני הקדוש והאמתי לא תשפט ולא תקום את דמינו מישבי הארץ׃
Apocalypse 18:20
רנו עליה השמים והשליחים הקדשים והנביאים כי שפט אלהים את משפטכם ממנה׃
Apocalypse 19:2
כי אמת וישר משפטיו כי שפט את הזונה הגדולה אשר השחיתה את הארץ בתזנתה וידרש מידה טאת דם עבדיו׃
Apocalypse 19:3
וישנו ויאמרו הללויה ועשנה יעלה לעולמי עולמים׃
Exode 20:6
ועשה חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי׃
Deutéronome 6:5
ואהבת את יהוה אלהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך׃
Psaumes 91:14
כי בי חשק ואפלטהו אשגבהו כי ידע שמי׃
Psaumes 97:10
אהבי יהוה שנאו רע שמר נפשות חסידיו מיד רשעים יצילם׃
Romains 8:28
והנה ידענו כי לאהבי אלהים הקרואים בעצתו הכל יעזר לטוב להם׃
1 Corinthiens 8:3
אבל אם יאהב איש את האלהים האלהים ידעו׃
Ephésiens 6:24
החסד עם כל האהבים את אדנינו ישוע המשיח באהבה אשר לא תכלה אמן׃
Jacques 1:12
אשרי האיש העמד בנסיונו כי כאשר נבחן ישא עטרת החיים אשר הבטיח יהוה לאהביו׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
1 Pierre 1:8
אשר אהבתם ולא ראיתם ואשר עתה תאמינו בו בלא ראות אתו ובכן תגילו בשמחה מפארה עצמה מספר׃
1 Jean 4:19-21
19
אנחנו אהבים אתו כי הוא קדם לאהבה אתנו׃
20
כי יאמר איש אהב אני את האלהים והוא שנא את אחיו כזב הוא כי אשר לא יאהב את אחיו אשר הוא ראה איככה יוכל לאהב את האלהים אשר איננו ראה אתו׃
21
וזאת המצוה יש לנו מאתו כי האהב את האלהים יאהב גם את אחיו׃
1 Jean 5:2
בזאת נדע כי נאהב את בני האלהים באהבתנו את האלהים ובשמרנו את מצותיו׃
1 Jean 5:3
כי זאת אהבת אלהים היא אשר נשמר את מצותיו ומצותיו אינן כבדות׃
2 Samuel 23:4
וכאור בקר יזרח שמש בקר לא עבות מנגה ממטר דשא מארץ׃
Psaumes 19:4
בכל הארץ יצא קום ובקצה תבל מליהם לשמש שם אהל בהם׃
Psaumes 19:5
והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח׃
Psaumes 37:6
והוציא כאור צדקך ומשפטך כצהרים׃
Proverbes 4:18
וארח צדיקים כאור נגה הולך ואור עד נכון היום׃
Daniel 12:3
והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד׃
Osée 6:3
ונדעה נרדפה לדעת את יהוה כשחר נכון מצאו ויבוא כגשם לנו כמלקוש יורה ארץ׃
Matthieu 13:43
אז יזהירו הצדיקים כשמש במלכות אביהם מי אשר אזנים לו לשמע ישמע׃
Juges 3:11
ותשקט הארץ ארבעים שנה וימת עתניאל בן קנז׃
Juges 3:30
ותכנע מואב ביום ההוא תחת יד ישראל ותשקט הארץ שמונים שנה׃