Matthieu 26:73
וכמעט אחרי כן ויגשו העמדים שם ויאמרו אל פטרוס אמת כי גם אתה מהם כי גם לשונך מגלה אותך׃
Marc 14:70
וכמעט אחרי כן גם העמדים שם אמרו אל פטרוס אמנם אתה אחד מהם כי אף גלילי אתה ולשונך כלשונם׃
Psaumes 69:2
טבעתי ביון מצולה ואין מעמד באתי במעמקי מים ושבלת שטפתני׃
Psaumes 69:15
אל תשטפני שבלת מים ואל תבלעני מצולה ואל תאטר עלי באר פיה׃
Esaïe 27:12
והיה ביום ההוא יחבט יהוה משבלת הנהר עד נחל מצרים ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל׃
Proverbes 17:14
פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש׃
Proverbes 18:19
אח נפשע מקרית עז ומדונים כבריח ארמון׃
Ecclesiaste 10:12
דברי פי חכם חן ושפתות כסיל תבלענו׃
Matthieu 12:25
וישוע ידע את מחשבותם ויאמר אליהם כל ממלכה הנחלקה על עצמה תחרב וכל עיר ובית הנחלקים על עצמם לא יכונו׃
Galates 5:15
אבל אם תנשכו ותאכלו איש את אחיו ראו פן תכלו איש על ידי רעהו׃