2 Rois 9:30
ויבוא יהוא יזרעאלה ואיזבל שמעה ותשם בפוך עיניה ותיטב את ראשה ותשקף בעד החלון׃
Esaïe 3:24
והיה תחת בשם מק יהיה ותחת חגורה נקפה ותחת מעשה מקשה קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי תחת יפי׃
1 Corinthiens 11:14
או הלא גם הטבע בעצמו ילמד אתכם כי איש אשר יגדל פרע שער ראשו חרפה היא לו׃
1 Corinthiens 11:15
אבל האשה כי תגדל שערה פאר הוא לה כי נתן לה השער לצניף׃
1 Timothée 2:9
וכן גם הנשים תתיפינה בתלבשת נאה עם בשת פנים וצניעות לא במחלפות הראש לא בזהב לא בפנינים ולא במלבושים יקרים׃
1 Pierre 3:3
ופארכן אל יהי מבחוץ במחלפות שער ועדי זהב ולבישת מחלצים׃
Psaumes 57:4
נפשי בתוך לבאם אשכבה להטים בני אדם שניהם חנית וחצים ולשונם חרב חדה׃
Joël 1:6
כי גוי עלה על ארצי עצום ואין מספר שניו שני אריה ומתלעות לביא לו׃