Apocalypse 5:2
וארא מלאך אביר קורא בקול גדול מי הוא הזכה לפתח הספר ולהתיר את חותמיו׃
Apocalypse 5:9
וישירו שיר חדש לאמר לך נאה לקחת את הספר ולפתח את חותמיו כי אתה נשחטת ובדמך קניתנו לאלהים מכל משפחה ולשון וכל עם וגוי׃
Apocalypse 5:12
קראים בקול גדול נאה לשה הטבוח לקחת עז ועשר וחכמה וגבורה והדר וכבוד וברכה׃
2 Samuel 22:4
מהלל אקרא יהוה ומאיבי אושע׃
Psaumes 18:3
מהלל אקרא יהוה ומן איבי אושע׃
Apocalypse 14:7
ויאמר בקול גדול יראו את האלהים והבו לו כבוד כי באה עת משפטו והשתחוו לעשה שמים וארץ את הים ומעינות המים׃
Deutéronome 32:4
הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא׃
1 Chroniques 16:28
הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃
1 Chroniques 16:29
הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לפניו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃
Néhémie 9:5
ויאמרו הלוים ישוע וקדמיאל בני חשבניה שרביה הודיה שבניה פתחיה קומו ברכו את יהוה אלהיכם מן העולם עד העולם ויברכו שם כבודך ומרומם על כל ברכה ותהלה׃
Job 36:3
אשא דעי למרחוק ולפעלי אתן צדק׃
Psaumes 29:1
מזמור לדוד הבו ליהוה בני אלים הבו ליהוה כבוד ועז׃
Psaumes 29:2
הבו ליהוה כבוד שמו השתחוו ליהוה בהדרת קדש׃
Psaumes 68:34
תנו עז לאלהים על ישראל גאותו ועזו בשחקים׃
Psaumes 96:7
הבו ליהוה משפחות עמים הבו ליהוה כבוד ועז׃
Psaumes 96:8
הבו ליהוה כבוד שמו שאו מנחה ובאו לחצרותיו׃
Apocalypse 10:6
וישבע בחי עולמי העולמים אשר ברא את השמים וכל אשר בהם והארץ וכל אשר בה והים וכל אשר בו כי לא יהיה עוד זמן׃
Génèse 1:1
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ׃
Exode 20:11
כי ששת ימים עשה יהוה את השמים ואת הארץ את הים ואת כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך יהוה את יום השבת ויקדשהו׃
Esaïe 40:26
שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר׃
Esaïe 40:28
הלוא ידעת אם לא שמעת אלהי עולם יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃
Jérémie 10:11
כדנה תאמרון להום אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו יאבדו מארעא ומן תחות שמיא אלה׃
Jérémie 32:17
אהה אדני יהוה הנה אתה עשית את השמים ואת הארץ בכחך הגדול ובזרעך הנטויה לא יפלא ממך כל דבר׃
Jean 1:1-3
1
בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃
2
הוא היה בראשית אצל האלהים׃
3
הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃
Actes 17:24
האל אשר עשה את העולם וכל אשר בו לא ישכן בהיכלות מעשה ידים כי הוא אדון השמים והארץ׃
Ephésiens 3:9
ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃
Colossiens 1:16
כי בו נברא כל אשר בשמים ואשר בארץ כל הנראה וכל אשר איננו נראה הן כסאות וממשלות הן שררות ורשיות הכל נברא על ידי ולמענהו׃
Colossiens 1:17
והוא לפני הכל והכל קים בו׃
Hébreux 1:2
אשר נתנו ליורש כל וגם עשה בידו את העולמות׃
Hébreux 1:10
ועוד אתה אדני לפנים הארץ יסדת ומעשה ידיך שמים׃
Proverbes 16:4
כל פעל יהוה למענהו וגם רשע ליום רעה׃
Romains 11:36
הלא הכל ממנו והכל בו והכל אליו אשר לו הכבוד לעולמים אמן׃