Psaumes 16:7
אברך את יהוה אשר יעצני אף לילות יסרוני כליותי׃
Psaumes 32:8
אשכילך ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני׃
Psaumes 73:24
בעצתך תנחני ואחר כבוד תקחני׃
Psaumes 107:11
כי המרו אמרי אל ועצת עליון נאצו׃
Proverbes 1:25
ותפרעו כל עצתי ותוכחתי לא אביתם׃
Proverbes 1:30
לא אבו לעצתי נאצו כל תוכחתי׃
Proverbes 19:20
שמע עצה וקבל מוסר למען תחכם באחריתך׃
Ecclesiaste 8:2
אני פי מלך שמור ועל דברת שבועת אלהים׃
Proverbes 23:23
אמת קנה ואל תמכר חכמה ומוסר ובינה׃
Esaïe 55:1
הוי כל צמא לכו למים ואשר אין לו כסף לכו שברו ואכלו ולכו שברו בלוא כסף ובלוא מחיר יין וחלב׃
Matthieu 13:44
עוד דומה מלכות השמים לאוצר טמון בשדה אשר מצאו איש ויטמנהו ובשמחתו ילך ומכר את כל אשר לו וקנה את השדה ההוא׃
Matthieu 25:9
ותענינה החכמות לאמר לא כן פן יחסר לנו ולכן כי אם לכנה אל המוכרים וקנינה לכן׃
Malachie 3:3
וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזקק אתם כזהב וככסף והיו ליהוה מגישי מנחה בצדקה׃
1 Corinthiens 3:12
ואם יבנה הבונה על היסוד הזה זהב או כסף או אבנים יקרות או עץ או חציר או קש׃
1 Corinthiens 3:13
מעשה כל איש יגלה כי היום הוא יבררהו כי באש יראה ואת מה מעשה כל איש ואיש האש תבחננו׃
1 Pierre 1:7
למען תמצא אמונתכם המזקקה יקרה הרבה מן הזהב האבד הצרוף באש לתהלה ולכבוד ולתפארת בהתגלות ישוע המשיח׃
Apocalypse 2:9
ידעתי את מעשיך ואת צרתך ואת רישך ואולם עשיר אתה ואת גדוף האמרים יהודים אנחנו ואינם כי אם כנסית השטן׃
Luc 12:21
זה חלק האצר לו אצרות ולא יעשיר באלהים׃
2 Corinthiens 8:9
כי ידעים אתם את חסד אדנינו ישוע המשיח כי בהיותו עשיר נעשה רש בעבורכם למען תעשירו על ידי רישו׃
1 Timothée 6:18
ויגמלו טוב ויעשירו במעשים טובים לתת מהונם ולעזר לזולתם׃
Jacques 2:5
שמעו אחי אהובי הלא בעניי העולם הזה בחר האלהים להיות עשירים באמונה וירשי המלכות אשר הבטיח לאהביו׃
Apocalypse 3:4
יש לך גם בסרדיס שמות מעטים אשר לא גאלו את מלבושיהם ויתהלכו אתי לבשי לבנים כי ראוים הם לזאת׃
Apocalypse 3:5
המנצח ילבש בגדים לבנים ולא אמחה את שמו מספר החיים ואודה שמו לפני אבי ולפני מלאכיו׃
Apocalypse 7:13
ויען אחד מן הזקנים ויאמר אלי אלה המלבשים בגדי לבן מי המה ומאין באו׃
Apocalypse 16:15
הנני בא כגנב אשרי השקד ושמר את בגדיו למען לא ילך ערם וראו את ערותו׃
Apocalypse 19:8
וינתן לה ללבש בוץ טהור וצח כי הבוץ הוא צדקות הקדשים׃
2 Corinthiens 5:3
באשר אחרי לבשנהו לא נמצא ערמים׃
Apocalypse 16:15
הנני בא כגנב אשרי השקד ושמר את בגדיו למען לא ילך ערם וראו את ערותו׃
Esaïe 47:3
תגל ערותך גם תראה חרפתך נקם אקח ולא אפגע אדם׃
Jérémie 13:26
וגם אני חשפתי שוליך על פניך ונראה קלונך׃
Daniel 12:2
ורבים מישני אדמת עפר יקיצו אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם׃
Michée 1:11
עברי לכם יושבת שפיר עריה בשת לא יצאה יושבת צאנן מספד בית האצל יקח מכם עמדתו׃
Nahoum 3:5
הנני אליך נאם יהוה צבאות וגליתי שוליך על פניך והראיתי גוים מערך וממלכות קלונך׃
Jean 9:6-11
6
ויהי כדברו זאת וירק על הארץ ויעש טיט מן הרוק וימרח את הטיט על עיני העור׃
7
ויאמר אליו לך ורחץ בברכת השלח פרושו שלוח וילך וירחץ ויבא ועיניו ראות׃
8
ויאמרו שכניו ואשר ראו אתו לפנים כי עור הוא הלא זה הוא הישב ומשאל׃
9
אלה אמרו כי הוא זה ואלה אמרו אך דומה לו והוא אמר אני הוא׃
10
ויאמרו אליו במה אפו נפקחו עיניך׃
11
ויען ויאמר איש אשר נקרא שמו ישוע עשה טיט וימרח על עיני ויאמר אלי לך ורחץ בברכת השלח ואלך וארחץ ותארנה עיני׃
1 Jean 2:20-27
20
ואתם המשחה לכם מאת הקדוש וידעתם הכל׃
21
לא כתבתי אליכם יען כי לא ידעתם את האמת אך יען כי ידעתם אתה ואשר כל כזב איננו מן האמת׃
22
מי הוא הכזב אם לא המכחש בישוע לאמר כי איננו המשיח זה הוא צר המשיח המכחש באב ובבן׃
23
כל המכחש בבן גם האב אין לו׃
24
ואתם יקם נא בכם הדבר אשר שמעתם מראש ואם יקום בכם אשר שמעתם מראש אז גם אתם תקומו בבן ובאב׃
25
וההבטחה אשר הבטיחנו היא חיי עולמים׃
26
זאת כתבתי אליכם מפני המתעים אתכם׃
27
ואתם המשחה אשר קבלתם מאתו עמדת בכם ולא תצטרכו לאיש אשר ילמדכם כי אם כאשר תלמד אתכם המשחה בכל דבר היא האמת ואיננה כזב וכאשר למדה אתכם כן תעמדו בו׃