Apocalypse 22:10
ויאמר אלי אל תחתם את דברי נבואת הספר הזה כי קרוב המועד׃
Apocalypse 22:12
והנני בא מהר ושכרי אתי לשלם לכל איש כמעשהו׃
Apocalypse 22:20
המעיד את אלה אמר אמנם כן אני בא מהר אמן באה נא האדון ישוע׃
Apocalypse 3:11
הנני בא מהרה החזק באשר לך למען לא יקח איש את נזרך׃
Apocalypse 22:9
ויאמר אלי ראה אל תעשה זאת כי עבד כמוך אנכי וחבר לך ולאחיך הנביאים ולשמרים את דברי הספר הזה לאלהים השתחוה׃
Apocalypse 1:3
אשרי הקורא ואשרי השמעים את דברי הנבואה ושמרים את אשר כתוב בה כי קרובה העת׃