Apocalypse 22:12
והנני בא מהר ושכרי אתי לשלם לכל איש כמעשהו׃
Apocalypse 22:13
אני האלף והתו הראש והסוף הראשון והאחרון׃
Apocalypse 22:16
אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהלות אנכי שרש דוד ותולדתו כוכב נגה השחר׃
Apocalypse 22:20
המעיד את אלה אמר אמנם כן אני בא מהר אמן באה נא האדון ישוע׃
Apocalypse 5:1
וארא בימין הישב על הכסא ספר כתוב פנים ואחור וחתום בשבעה חתמות׃
Apocalypse 10:4
וכדבר שבעת הרעמים בקולתיהם חפצתי לכתב ואשמע קול מן השמים לאמר חתום את אשר דברו שבעת הרעמים ואל תכתב זאת׃
Esaïe 8:16
צור תעודה חתום תורה בלמדי׃
Daniel 8:26
ומראה הערב והבקר אשר נאמר אמת הוא ואתה סתם החזון כי לימים רבים׃
Daniel 12:4
ואתה דניאל סתם הדברים וחתם הספר עד עת קץ ישטטו רבים ותרבה הדעת׃
Daniel 12:9
ויאמר לך דניאל כי סתמים וחתמים הדברים עד עת קץ׃
Matthieu 10:27
את אשר אני אמר לכם בחשך דברו באור ואשר ילחש לאזניכם השמיעו על הגגות׃
Apocalypse 1:3
אשרי הקורא ואשרי השמעים את דברי הנבואה ושמרים את אשר כתוב בה כי קרובה העת׃
Esaïe 13:6
הילילו כי קרוב יום יהוה כשד משדי יבוא׃
Ezechiel 12:23
לכן אמר אליהם כה אמר אדני יהוה השבתי את המשל הזה ולא ימשלו אתו עוד בישראל כי אם דבר אליהם קרבו הימים ודבר כל חזון׃
Romains 13:12
הלילה חלף והיום קרב לכן נסירה נא את מעשי החשך ונלבשה את כלי נשק האור׃
2 Thessaloniciens 2:3
אל יתעה אתכם איש בשום אופן כי לא יבא בטרם יהיה בראשונה המרד ונגלה איש החטאה בן האבדון׃
1 Pierre 4:7
הן קץ הכל קרב לכן היו צנועים וערים להתפלל׃