Job 28:16-19
16
לא תסלה בכתם אופיר בשהם יקר וספיר׃
17
לא יערכנה זהב וזכוכית ותמורתה כלי פז׃
18
ראמות וגביש לא יזכר ומשך חכמה מפנינים׃
19
לא יערכנה פטדת כוש בכתם טהור לא תסלה׃
Proverbes 3:15
יקרה היא מפניים וכל חפציך לא ישוו בה׃
Esaïe 54:11
עניה סערה לא נחמה הנה אנכי מרביץ בפוך אבניך ויסדתיך בספירים׃
Esaïe 54:12
ושמתי כדכד שמשתיך ושעריך לאבני אקדח וכל גבולך לאבני חפץ׃
Exode 28:17-21
17
ומלאת בו מלאת אבן ארבעה טורים אבן טור אדם פטדה וברקת הטור האחד׃
18
והטור השני נפך ספיר ויהלם׃
19
והטור השלישי לשם שבו ואחלמה׃
20
והטור הרביעי תרשיש ושהם וישפה משבצים זהב יהיו במלואתם׃
21
והאבנים תהיין על שמת בני ישראל שתים עשרה על שמתם פתוחי חותם איש על שמו תהיין לשני עשר שבט׃
Exode 29:10-14
10
והקרבת את הפר לפני אהל מועד וסמך אהרן ובניו את ידיהם על ראש הפר׃
11
ושחטת את הפר לפני יהוה פתח אהל מועד׃
12
ולקחת מדם הפר ונתתה על קרנת המזבח באצבעך ואת כל הדם תשפך אל יסוד המזבח׃
13
ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היתרת על הכבד ואת שתי הכלית ואת החלב אשר עליהן והקטרת המזבחה׃
14
ואת בשר הפר ואת ערו ואת פרשו תשרף באש מחוץ למחנה חטאת הוא׃