Esaïe 8:7
ולכן הנה אדני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים את מלך אשור ואת כל כבודו ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו׃
Esaïe 8:8
וחלף ביהודה שטף ועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלא רחב ארצך עמנו אל׃
Ezechiel 38:9
ועלית כשאה תבוא כענן לכסות הארץ תהיה אתה וכל אגפיך ועמים רבים אותך׃
Ezechiel 38:16
ועלית על עמי ישראל כענן לכסות הארץ באחרית הימים תהיה והבאותיך על ארצי למען דעת הגוים אתי בהקדשי בך לעיניהם גוג׃
Habaquq 1:6
כי הנני מקים את הכשדים הגוי המר והנמהר ההולך למרחבי ארץ לרשת משכנות לא לו׃
2 Rois 6:15
וישכם משרת איש האלהים לקום ויצא והנה חיל סובב את העיר וסוס ורכב ויאמר נערו אליו אהה אדני איכה נעשה׃
Michée 2:13
עלה הפרץ לפניהם פרצו ויעברו שער ויצאו בו ויעבר מלכם לפניהם ויהוה בראשם׃
Matthieu 16:16-18
16
ויען שמעון פטרוס ויאמר אתה הוא המשיח בן אלהים חיים׃
17
ויען ויאמר אליו אשריך שמעון בר יונה כי בשר ודם לא גלה לך את זאת כי אם אבי שבשמים׃
18
ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה׃
Luc 19:43
כי ימים באים עליך ושפכו איביך סוללה סביביך והקיפוך וצרו עליך מכל עבריך׃
Luc 21:20
וכאשר תראו מחנות סובבים את ירושלים ידע תדעו כי קרב חרבנה׃
Psaumes 48:1-3
1
שיר מזמור לבני קרח גדול יהוה ומהלל מאד בעיר אלהינו הר קדשו׃
2
יפה נוף משוש כל הארץ הר ציון ירכתי צפון קרית מלך רב׃
3
אלהים בארמנותיה נודע למשגב׃
Psaumes 74:2-4
2
זכר עדתך קנית קדם גאלת שבט נחלתך הר ציון זה שכנת בו׃
3
הרימה פעמיך למשאות נצח כל הרע אויב בקדש׃
4
שאגו צרריך בקרב מועדך שמו אותתם אתות׃
Psaumes 125:1
שיר המעלות הבטחים ביהוה כהר ציון לא ימוט לעולם ישב׃
Psaumes 125:2
ירושלם הרים סביב לה ויהוה סביב לעמו מעתה ועד עולם׃
Hébreux 13:13
לכן נצאה נא אליו אל מחוץ למחנה ונשא את חרפתו׃
Apocalypse 11:5
וכי יבקש איש להרע להם תצא אש מפיהם ואכלה את איביהם וכן כל המבקש להרע להם מות יומת׃
Apocalypse 13:13
ונתנת אותות גדלות וגם אש מן השמים תוריד ארצה לעיני בני אדם׃
Génèse 19:24
ויהוה המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת יהוה מן השמים׃
Exode 9:23
ויט משה את מטהו על השמים ויהוה נתן קלת וברד ותהלך אש ארצה וימטר יהוה ברד על ארץ מצרים׃
Exode 9:24
ויהי ברד ואש מתלקחת בתוך הברד כבד מאד אשר לא היה כמהו בכל ארץ מצרים מאז היתה לגוי׃
Lévitique 10:2
ותצא אש מלפני יהוה ותאכל אותם וימתו לפני יהוה׃
Lévitique 10:3
ויאמר משה אל אהרן הוא אשר דבר יהוה לאמר בקרבי אקדש ועל פני כל העם אכבד וידם אהרן׃
Nombres 11:1
ויהי העם כמתאננים רע באזני יהוה וישמע יהוה ויחר אפו ותבער בם אש יהוה ותאכל בקצה המחנה׃
Nombres 16:35
ואש יצאה מאת יהוה ותאכל את החמשים ומאתים איש מקריבי הקטרת׃
2 Rois 1:10-15
10
ויענה אליהו וידבר אל שר החמשים ואם איש אלהים אני תרד אש מן השמים ותאכל אתך ואת חמשיך ותרד אש מן השמים ותאכל אתו ואת חמשיו׃
11
וישב וישלח אליו שר חמשים אחר וחמשיו ויען וידבר אליו איש האלהים כה אמר המלך מהרה רדה׃
12
ויען אליה וידבר אליהם אם איש האלהים אני תרד אש מן השמים ותאכל אתך ואת חמשיך ותרד אש אלהים מן השמים ותאכל אתו ואת חמשיו׃
13
וישב וישלח שר חמשים שלשים וחמשיו ויעל ויבא שר החמשים השלישי ויכרע על ברכיו לנגד אליהו ויתחנן אליו וידבר אליו איש האלהים תיקר נא נפשי ונפש עבדיך אלה חמשים בעיניך׃
14
הנה ירדה אש מן השמים ותאכל את שני שרי החמשים הראשנים ואת חמשיהם ועתה תיקר נפשי בעיניך׃
15
וידבר מלאך יהוה אל אליהו רד אותו אל תירא מפניו ויקם וירד אותו אל המלך׃
Psaumes 97:3
אש לפניו תלך ותלהט סביב צריו׃
Psaumes 106:18
ותבער אש בעדתם להבה תלהט רשעים׃
Esaïe 30:33
כי ערוך מאתמול תפתה גם הוא למלך הוכן העמיק הרחב מדרתה אש ועצים הרבה נשמת יהוה כנחל גפרית בערה בה׃
Esaïe 37:36
ויצא מלאך יהוה ויכה במחנה אשור מאה ושמנים וחמשה אלף וישכימו בבקר והנה כלם פגרים מתים׃
Ezechiel 38:22
ונשפטתי אתו בדבר ובדם וגשם שוטף ואבני אלגביש אש וגפרית אמטיר עליו ועל אגפיו ועל עמים רבים אשר אתו׃
Ezechiel 39:6
ושלחתי אש במגוג ובישבי האיים לבטח וידעו כי אני יהוה׃
Luc 9:54
ויאמרו יעקב ויוחנן תלמידיו כראותם זאת לאמר אדנינו התרצה ונאמר כי תרד אש מן השמים ותאכלם כאשר עשה גם אליהו׃
Luc 17:29
ויהי ביום אשר יצא לוט מסדום וימטר אש וגפרית מן השמים וישחת את כלם׃
2 Thessaloniciens 1:8
באש להבה להשיב נקם לאשר לא ידעו את האלהים ולא שמעו לבשורת אדנינו ישוע המשיח׃