Apocalypse 20:2
ויתפש את התנין את הנחש הקדמוני הוא המלשין והוא השטן ויאסרהו לאלף שנים׃
Apocalypse 19:11
וארא את השמים נפתחים והנה סוס לבן והרכב עליו נקרא נאמן ואמתי ובצדק הוא שפט ולחם׃
Génèse 18:25
חללה לך מעשת כדבר הזה להמית צדיק עם רשע והיה כצדיק כרשע חללה לך השפט כל הארץ לא יעשה משפט׃
Psaumes 9:7
ויהוה לעולם ישב כונן למשפט כסאו׃
Psaumes 9:8
והוא ישפט תבל בצדק ידין לאמים במישרים׃
Psaumes 14:6
עצת עני תבישו כי יהוה מחסהו׃
Psaumes 14:7
מי יתן מציון ישועת ישראל בשוב יהוה שבות עמו יגל יעקב ישמח ישראל׃
Psaumes 47:8
מלך אלהים על גוים אלהים ישב על כסא קדשו׃
Psaumes 89:14
צדק ומשפט מכון כסאך חסד ואמת יקדמו פניך׃
Psaumes 97:2
ענן וערפל סביביו צדק ומשפט מכון כסאו׃
Matthieu 25:31
והיה כי יבוא בן האדם בכבודו וכל המלאכים הקדשים עמו וישב על כסא כבודו׃
Actes 17:30
לכן עתה אחרי עבר אלהים על ימות הסכלות מצוה הוא את כל בני האדם בכל אפסי ארץ כי שוב ישובו׃
Actes 17:31
יען אשר שת יום לשפט תבל בצדק על ידי איש אשר הפקידו ויתן עדות נאמנה לכלם בהקימו אתו מן המתים׃
Romains 2:5
ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃
Apocalypse 6:14
והשמים משו כספר נגלל וכל הר ואי הנתקו ממקומם׃
Apocalypse 16:20
וינס כל אי וההרים לא נמצאו׃
Apocalypse 21:1
וארא שמים חדשים וארץ חדשה כי השמים הראשנים והארץ הראשונה עברו והים איננו עוד׃
Jérémie 4:23-26
23
ראיתי את הארץ והנה תהו ובהו ואל השמים ואין אורם׃
24
ראיתי ההרים והנה רעשים וכל הגבעות התקלקלו׃
25
ראיתי והנה אין האדם וכל עוף השמים נדדו׃
26
ראיתי והנה הכרמל המדבר וכל עריו נתצו מפני יהוה מפני חרון אפו׃
Daniel 2:35
באדין דקו כחדה פרזלא חספא נחשא כספא ודהבא והוו כעור מן אדרי קיט ונשא המון רוחא וכל אתר לא השתכח להון ואבנא די מחת לצלמא הות לטור רב ומלת כל ארעא׃
Matthieu 24:35
השמים והארץ יעברו ודברי לא יעברון׃
2 Pierre 3:7
גם השמים והארץ אשר לפנינו נצפנו בדברו והם שמורים לאש ליום הדין ואבד אנשי הרשע׃
2 Pierre 3:10-12
10
בא יבא יום יהוה כגנב בלילה אז השמים בשאון יחלפו והיסדות יבערו והתמגגו והארץ והמעשים אשר עליה ישרפו׃
11
ועתה אם כל אלה ימוגו מה מאד חיבים אתם להתהלך בקדשה ובחסידות׃
12
ולחכות לבא יום יהוה ולהחיש אתו אשר בגללו השמים ימוגו באש והיסדות יבערו ונמסו׃
Apocalypse 12:8
ולא התחזקו וגם מקומם לא נמצא עוד בשמים׃
Job 9:6
המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון׃