Apocalypse 22:16
אני ישוע שלחתי את מלאכי להעיד לכם את אלה בפני הקהלות אנכי שרש דוד ותולדתו כוכב נגה השחר׃
Luc 1:78
ברחמי חסד אלהינו אשר בהם פקדנו הנגה ממרום׃
Luc 1:79
להאיר לישבי חשך וצלמות ולהכין את רגלינו אל דרך השלום׃
2 Pierre 1:19
ועתה דבר הנבואה יותר קים אתנו והטיבתם עשות אשר שתם לבכם אליו כמו אל נר מאיר במקום אפל עד כי יבקע אור היום וזרח כוכב הנגה בלבבכם׃