Apocalypse 1:15
ומרגלתיו כעין נחשת קלל כצרופות בכור וקולו כקול מים רבים׃
Apocalypse 14:2
ואשמע קול מן השמים כקול מים רבים וכקול רעם גדול ואשמע קול תפשי כנור המנגנים בכנורותיהם׃
Ezechiel 1:24
ואשמע את קול כנפיהם כקול מים רבים כקול שדי בלכתם קול המלה כקול מחנה בעמדם תרפינה כנפיהן׃
Ezechiel 43:2
והנה כבוד אלהי ישראל בא מדרך הקדים וקולו כקול מים רבים והארץ האירה מכבדו׃
Apocalypse 4:5
ומן הכסא יוצאים ברקים ורעמים וקולות ושבעה לפידי אש בערים לפני הכסא אשר הם שבעה רוחות האלהים׃
Apocalypse 6:1
וארא כאשר פתח השה אחד מן שבעה החתמות ואשמע אחת מארבע החיות מדברת כקול רעם לאמר בא וראה׃
Apocalypse 8:5
ויקח המלאך את המחתה וימלאה אש מעל המזבח וישלך על הארץ ויהי קולות ורעמים וברקים ורעש׃
Apocalypse 14:2
ואשמע קול מן השמים כקול מים רבים וכקול רעם גדול ואשמע קול תפשי כנור המנגנים בכנורותיהם׃
Apocalypse 19:6
ואשמע כקול המון רב וכקול מים רבים וכקול רעמים חזקים ויאמרו הללויה כי מלך אלהינו יהוה צבאות׃
Job 40:9
ואם זרוע כאל לך ובקול כמהו תרעם׃
Psaumes 29:3-9
3
קול יהוה על המים אל הכבוד הרעים יהוה על מים רבים׃
4
קול יהוה בכח קול יהוה בהדר׃
5
קול יהוה שבר ארזים וישבר יהוה את ארזי הלבנון׃
6
וירקידם כמו עגל לבנון ושרין כמו בן ראמים׃
7
קול יהוה חצב להבות אש׃
8
קול יהוה יחיל מדבר יחיל יהוה מדבר קדש׃
9
קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃
Psaumes 77:18
קול רעמך בגלגל האירו ברקים תבל רגזה ותרעש הארץ׃
Apocalypse 11:15-18
15
והמלאך השביעי תקע בשופר ויהי קלות גדולים בשמים ויאמרו הנה ממלכת העולם היתה לאדיניו ולמשיחו והוא ימלך לעולמי עולמים׃
16
ועשרים וארבעה הזקנים הישבים לפני האלהים על כסאותם נפלו על פניהם וישתחוו לאלהים׃
17
ויאמרו מודים אנחנו לך יהוה אלהים צבאות ההוה והיה ויבוא כי לבשת עזך הגדול ותמלך׃
18
והגוים קצפו ויבא קצפך ועת המתים להשפט ולתת שכר לעבדיך הנביאים ולקדשים וליראי שמך למקטנם ועד גדולם ולהשחית את משחיתי הארץ׃
Apocalypse 12:10
ואשמע קול גדול בשמים ויאמר עתה באה ישועת אלהינו ועזו ומלכותו וממשלת משיחו כי הורד שוטן אחינו העמד לשטנם לפני אלהינו יומם ולילה׃
Apocalypse 21:22
והיכל לא ראיתי בה כי יהוה אלהים צבאות היכלה הוא והשה׃
Psaumes 47:2
כי יהוה עליון נורא מלך גדול על כל הארץ׃
Psaumes 47:7
כי מלך כל הארץ אלהים זמרו משכיל׃
Psaumes 93:1
יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה עז התאזר אף תכון תבל בל תמוט׃
Psaumes 97:1
יהוה מלך תגל הארץ ישמחו איים רבים׃
Psaumes 97:12
שמחו צדיקים ביהוה והודו לזכר קדשו׃
Psaumes 99:1
יהוה מלך ירגזו עמים ישב כרובים תנוט הארץ׃
Esaïe 52:7
מה נאוו על ההרים רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב משמיע ישועה אמר לציון מלך אלהיך׃
Matthieu 6:13
ואל תביאנו לידי נסיון כי אם חלצנו מן הרע כי לך הממלכה והגבורה והתפארת לעולמי עולמים אמן׃