Apocalypse 17:1
ויבא אחד מן שבעה המלאכים הנשאים שבע הקערות וידבר אלי לאמר בא ואראך את משפט הזונה הגדולה הישבת על מים רבים׃
Psaumes 18:4
אפפוני חבלי מות ונחלי בליעל יבעתוני׃
Psaumes 65:7
משביח שאון ימים שאון גליהם והמון לאמים׃
Psaumes 93:3-4
3
נשאו נהרות יהוה נשאו נהרות קולם ישאו נהרות דכים׃
4
מקלות מים רבים אדירים משברי ים אדיר במרום יהוה׃
Esaïe 8:7
ולכן הנה אדני מעלה עליהם את מי הנהר העצומים והרבים את מלך אשור ואת כל כבודו ועלה על כל אפיקיו והלך על כל גדותיו׃
Esaïe 8:8
וחלף ביהודה שטף ועבר עד צואר יגיע והיה מטות כנפיו מלא רחב ארצך עמנו אל׃
Jérémie 51:13
שכנתי על מים רבים רבת אוצרת בא קצך אמת בצעך׃
Jérémie 51:42
עלה על בבל הים בהמון גליו נכסתה׃
Jérémie 51:55
כי שדד יהוה את בבל ואבד ממנה קול גדול והמו גליהם כמים רבים נתן שאון קולם׃
Apocalypse 10:11
ויאמר אלי עליך לשוב להנבא עוד על עמים וגוים ולשנות ומלכים רבים׃
Apocalypse 11:9
ורבים מן העמים והמשפחות והלשנות והגוים יראו את נבלתם ימים שלשה וחצי ולא יתנו את גויתם לשום בקברים׃
Apocalypse 13:7
וינתן לה לעשות מלחמה עם הקדשים ולנצחם ותנתן לה ממשלה על כל משפחה ועם ולשון וגוי׃
Apocalypse 13:8
וישתחוו לה כל ישבי הארץ אשר לא נכתבו שמותם בספר החיים אשר לשה הטבוח מיום הוסד תבל׃