Exode 40:34
ויכס הענן את אהל מועד וכבוד יהוה מלא את המשכן׃
1 Rois 8:10
ויהי בצאת הכהנים מן הקדש והענן מלא את בית יהוה׃
2 Chroniques 5:14
ולא יכלו הכהנים לעמוד לשרת מפני הענן כי מלא כבוד יהוה את בית האלהים׃
Psaumes 18:8-14
8
עלה עשן באפו ואש מפיו תאכל גחלים בערו ממנו׃
9
ויט שמים וירד וערפל תחת רגליו׃
10
וירכב על כרוב ויעף וידא על כנפי רוח׃
11
ישת חשך סתרו סביבותיו סכתו חשכת מים עבי שחקים׃
12
מנגה נגדו עביו עברו ברד וגחלי אש׃
13
וירעם בשמים יהוה ועליון יתן קלו ברד וגחלי אש׃
14
וישלח חציו ויפיצם וברקים רב ויהמם׃
Esaïe 6:4
וינעו אמות הספים מקול הקורא והבית ימלא עשן׃
Psaumes 29:9
קול יהוה יחולל אילות ויחשף יערות ובהיכלו כלו אמר כבוד׃
2 Thessaloniciens 1:9
אשר ישאו משפט אבדן עולם מאת פני האדון ומהדר גאונו׃
Jérémie 15:1
ויאמר יהוה אלי אם יעמד משה ושמואל לפני אין נפשי אל העם הזה שלח מעל פני ויצאו׃
Lamentations 3:44
סכותה בענן לך מעבור תפלה׃
Romains 11:33
מה עמק עשר חכמת אלהים ועשר דעתו משפטיו מי יחקר ודרכיו מי ימצא׃
Apocalypse 15:1
וארא אות אחרת בשמים גדולה ונפלאה שבעה מלאכים הנשאים את שבע המכות האחרנות כי בהן כלה זעם אלהים׃