Apocalypse 8:13
וארא ואשמע מלאך אחד מעופף במרום הרקיע הקורא בקול גדול אוי אוי אוי לישבי הארץ משאר קלות שופר שלשת המלאכים העתידים לתקע׃
Esaïe 6:2
שרפים עמדים ממעל לו שש כנפים שש כנפים לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף׃
Esaïe 6:6
ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח מעל המזבח׃
Esaïe 6:7
ויגע על פי ויאמר הנה נגע זה על שפתיך וסר עונך וחטאתך תכפר׃
Ezechiel 1:14
והחיות רצוא ושוב כמראה הבזק׃
Daniel 9:21
ועוד אני מדבר בתפלה והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחלה מעף ביעף נגע אלי כעת מנחת ערב׃
Génèse 1:6
ויאמר אלהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים׃
2 Samuel 23:5
כי לא כן ביתי עם אל כי ברית עולם שם לי ערוכה בכל ושמרה כי כל ישעי וכל חפץ כי לא יצמיח׃
Psaumes 119:142
צדקתך צדק לעולם ותורתך אמת׃
Psaumes 139:24
וראה אם דרך עצב בי ונחני בדרך עולם׃
Psaumes 145:13
מלכותך מלכות כל עלמים וממשלתך בכל דור ודור׃
Esaïe 40:8
יבש חציר נבל ציץ ודבר אלהינו יקום לעולם׃
Esaïe 45:17
ישראל נושע ביהוה תשועת עולמים לא תבשו ולא תכלמו עד עולמי עד׃
Esaïe 51:6
שאו לשמים עיניכם והביטו אל הארץ מתחת כי שמים כעשן נמלחו והארץ כבגד תבלה וישביה כמו כן ימותון וישועתי לעולם תהיה וצדקתי לא תחת׃
Esaïe 51:8
כי כבגד יאכלם עש וכצמר יאכלם סס וצדקתי לעולם תהיה וישועתי לדור דורים׃
Ephésiens 3:9-11
9
ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃
10
למען אשר תודע עתה על ידי העדה לשרים לשליטים אשר במרומים חכמת אלהים המפליאה דתכיה׃
11
על פי עצת עולמים אשר יעץ במשיח ישוע אדנינו׃
2 Thessaloniciens 2:16
והוא אדנינו ישוע המשיח ואלהינו אבינו אשר אהב אתנו ויתן לנו בחסדו נחמת עולם ותקוה טובה׃
Tite 1:1-3
1
פולוס עבד אלהים ושליח ישוע המשיח לפי אמונת בחירי אלהים ודעת האמת אשר לחסידות׃
2
עלי תקות חיי העולם אשר הבטיח לפני ימות עולם האל אשר לא ישקר׃
3
וגלה במועדו את דברו על ידי הקריאה המפקדה בידי על פי מצות האלהים מושיענו׃
Hébreux 13:20
ואלהי השלום אשר בדם ברית עולם העלה מן המתים את רעה הצאן הגדול את ישוע אדנינו׃
Matthieu 10:27
את אשר אני אמר לכם בחשך דברו באור ואשר ילחש לאזניכם השמיעו על הגגות׃
Marc 16:15
ויאמר אליהם לכו אל כל העולם וקראו את הבשורה לכל הבריאה׃
Romains 16:25
ולאשר יכל לחזק אתכם כבשורתי וכקריאת ישוע המשיח כפי גלוי הסוד אשר היה מכסה מימות עולם׃
Colossiens 1:23
אם תעמדו מיסדים ונכונים באמונה ולא תזועו מתוחלת הבשורה אשר שמעתם ואשר נשמעה לכל הנברא תחת השמים ואני פולוס הייתי לה למשרת׃
Apocalypse 10:11
ויאמר אלי עליך לשוב להנבא עוד על עמים וגוים ולשנות ומלכים רבים׃
Apocalypse 13:7
וינתן לה לעשות מלחמה עם הקדשים ולנצחם ותנתן לה ממשלה על כל משפחה ועם ולשון וגוי׃
Daniel 4:1
נבוכדנצר מלכא לכל עממיא אמיא ולשניא די דארין בכל ארעא שלמכון ישגא׃
Daniel 6:25
באדין דריוש מלכא כתב לכל עממיא אמיא ולשניא די דארין בכל ארעא שלמכון ישגא׃
Daniel 6:26
מן קדמי שים טעם די בכל שלטן מלכותי להון זאעין ודחלין מן קדם אלהה די דניאל די הוא אלהא חיא וקים לעלמין ומלכותה די לא תתחבל ושלטנה עד סופא׃
Ephésiens 3:9
ולהאיר עיני כל מה היא הנהגת הסוד הנסתר מדרת עולם באלהים יוצר הכל על ידי ישוע המשיח׃