Apocalypse 12:11
והם נצחהו למען דם השה ולמען דבר עדותם ולא אהבו את נפשם עד למות׃
Psaumes 13:4
פן יאמר איבי יכלתיו צרי יגילו כי אמוט׃
Psaumes 118:10-13
10
כל גוים סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃
11
סבוני גם סבבוני בשם יהוה כי אמילם׃
12
סבוני כדבורים דעכו כאש קוצים בשם יהוה כי אמילם׃
13
דחה דחיתני לנפל ויהוה עזרני׃
Psaumes 129:2
רבת צררוני מנעורי גם לא יכלו לי׃
Jérémie 1:19
ונלחמו אליך ולא יוכלו לך כי אתך אני נאם יהוה להצילך׃
Jérémie 5:22
האותי לא תיראו נאם יהוה אם מפני לא תחילו אשר שמתי חול גבול לים חק עולם ולא יעברנהו ויתגעשו ולא יוכלו והמו גליו ולא יעברנהו׃
Matthieu 16:18
ואף אני אמר אליך כי אתה פטרוס ועל הסלע הזה אבנה את קהלתי ושערי שאול לא יגברו עליה׃
Romains 8:31-39
31
ועתה מה נאמר על זאת אם האלהים לנו מי יריב אתנו׃
32
אשר על בנו יחידו לא חס כי אם נתנו בעד כלנו הלא גם יתן לנו עמו את הכל׃
33
מי יענה בבחירי אלהים הן אלהים הוא המצדיק׃
34
ומי הוא יאשימם הן המשיח אשר מת וביותר אשר נעור מעם המתים הוא לימין האלהים והוא יפגיע בעדנו׃
35
מי יפרידנו מאהבת המשיח הצרה או מצוקה או משטמה או רעב אם עריה או סכנה או חרב׃
36
ככתוב כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה׃
37
אבל בכל אלה גברנו מאד על ידי האהב אתנו׃
38
ובטוח אנכי כי לא המות ולא החיים לא מלאכים ולא שררות ולא גבורות לא ההוה ולא העתיד׃
39
לא הרוח ולא העמק ולא כל בריה אחרת יוכלו להפרידנו מאהבת האלהים אשר היא במשיח ישוע אדנינו׃
Job 7:10
לא ישוב עוד לביתו ולא יכירנו עוד מקמו׃
Job 8:18
אם יבלענו ממקומו וכחש בו לא ראיתיך׃
Job 20:9
עין שזפתו ולא תוסיף ולא עוד תשורנו מקומו׃
Job 27:21-23
21
ישאהו קדים וילך וישערהו ממקמו׃
22
וישלך עליו ולא יחמל מידו ברוח יברח׃
23
ישפק עלימו כפימו וישרק עליו ממקמו׃
Psaumes 37:10
ועוד מעט ואין רשע והתבוננת על מקומו ואיננו׃
Actes 1:25
לקחת את גורל השרות הזה והשליחות אשר סר ממנה יהודה להלך אל מקומו׃
Jude 1:6
והמלאכים אשר לא שמרו את משרתם כי אם עזבו את זבלם שמרם במוסרות עולם ובאפלה למשפט היום הגדול׃