Apocalypse 4:1
ויהי אחר הדברים האלה וארא והנה פתח נפתח בשמים והקול הראשון אשר שמעתיו כקול שופר מדבר אלי אמר עלה הנה ואראך את אשר היה יהיה אחרי כן׃
Psaumes 15:1
מזמור לדוד יהוה מי יגור באהלך מי ישכן בהר קדשך׃
Psaumes 24:3
מי יעלה בהר יהוה ומי יקום במקום קדשו׃
Esaïe 40:31
וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃
Apocalypse 3:21
המנצח אתננו לשבת אתי על כסאי כאשר נצחתי גם אנכי ואשב את אבי על כסאו׃
Apocalypse 12:5
ותלד בן זכר העתיד לרעות כל הגוים בשבט ברזל וילקח בנה אל האלהים ואל כסאו׃
2 Rois 2:11
ויהי המה הלכים הלוך ודבר והנה רכב אש וסוסי אש ויפרדו בין שניהם ויעל אליהו בסערה השמים׃
Esaïe 14:13
ואתה אמרת בלבבך השמים אעלה ממעל לכוכבי אל ארים כסאי ואשב בהר מועד בירכתי צפון׃
Actes 1:9
ויהי כדברו זאת העלה והם ראים וישאהו ענן מנגד עיניהם׃
Romains 8:34-37
34
ומי הוא יאשימם הן המשיח אשר מת וביותר אשר נעור מעם המתים הוא לימין האלהים והוא יפגיע בעדנו׃
35
מי יפרידנו מאהבת המשיח הצרה או מצוקה או משטמה או רעב אם עריה או סכנה או חרב׃
36
ככתוב כי עליך הרגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה׃
37
אבל בכל אלה גברנו מאד על ידי האהב אתנו׃
Ephésiens 2:5
אחרי היותנו מתים בפשעים החינו עם המשיח בחסד נושעתם׃
Ephésiens 2:6
ויעירנו אתו אף הושיבנו במרומים במשיח ישוע׃
Esaïe 60:8
מי אלה כעב תעופינה וכיונים אל ארבתיהם׃
Actes 1:9
ויהי כדברו זאת העלה והם ראים וישאהו ענן מנגד עיניהם׃
1 Thessaloniciens 4:17
אחרי כן אנחנו החיים הנשארים נלקח אתם יחדו בעננים לקראת האדון לרקיע ובכן נהיה תמיד עם האדון׃
Exode 14:25
ויסר את אפן מרכבתיו וינהגהו בכבדת ויאמר מצרים אנוסה מפני ישראל כי יהוה נלחם להם במצרים׃
2 Rois 2:1
ויהי בהעלות יהוה את אליהו בסערה השמים וילך אליהו ואלישע מן הגלגל׃
2 Rois 2:5
ויגשו בני הנביאים אשר ביריחו אל אלישע ויאמרו אליו הידעת כי היום יהוה לקח את אדניך מעל ראשך ויאמר גם אני ידעתי החשו׃
2 Rois 2:7
וחמשים איש מבני הנביאים הלכו ויעמדו מנגד מרחוק ושניהם עמדו על הירדן׃
Psaumes 86:17
עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי ויבשו כי אתה יהוה עזרתני ונחמתני׃
Psaumes 112:10
רשע יראה וכעס שניו יחרק ונמס תאות רשעים תאבד׃
Malachie 3:18
ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלהים לאשר לא עבדו׃
Luc 16:23
ובהיותו במכאבות בשאול וישא את עיניו וירא את אברהם מרחוק ואת לעזר בחיקו׃