Ezechiel 43:5
ותשאני רוח ותביאני אל החצר הפנימי והנה מלא כבוד יהוה הבית׃
Ezechiel 43:6
ואשמע מדבר אלי מהבית ואיש היה עמד אצלי׃
Michée 6:9
קול יהוה לעיר יקרא ותושיה יראה שמך שמעו מטה ומי יעדה׃
Apocalypse 1:13
ובתוך שבע המנרות דמות בן אדם לבוש מעיל וחגור אזור זהב על לבו׃
Apocalypse 1:20
את סוד שבעת הכוכבים אשר ראית בימיני ואת שבע מנרות הזהב שבעת הכוכבים הם מלאכי שבע הקהלות ושבע המנרות אשר ראית שבע קהלות הנה׃
Apocalypse 2:1
אל מלאך קהל אפסוס כתב כה אמר האחז בימינו שבעת הכוכבים המתהלך בתוך שבע מנרות הזהב׃
Exode 25:37
ועשית את נרתיה שבעה והעלה את נרתיה והאיר על עבר פניה׃
Zacharie 4:2
ויאמר אלי מה אתה ראה ויאמר ראיתי והנה מנורת זהב כלה וגלה על ראשה ושבעה נרתיה עליה שבעה ושבעה מוצקות לנרות אשר על ראשה׃