Matthieu 24:4
ויען ישוע ויאמר להם ראו פן יתעה אתכם איש׃
Matthieu 24:24
כי יקומו משיחי שקר ונביאי שקר ויתנו אתות גדלות ומופתים למען התעות אף את הבחירים אם יוכלו׃
Matthieu 24:25
הנה מראש הגדתי לכם׃
Marc 13:5
ויען אתם ישוע ויחל לדבר ראו פן יתעה אתכם איש׃
Marc 13:6
כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא ויתעו רבים׃
Marc 13:9
אלה ראשית החבלים ואתם השמרו בנפשתיכם כי ימסרו אתכם לסנהדריות והכיתם בבתי כנסיות ולפני משלים ומלכים תובאו למעני לעדות להם׃
Marc 13:23
ואתם ראו הנה מראש הגדתי לכם את כל׃
Luc 21:8
ויאמר ראו פן תתעו כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא והעת קרובה ואתם אל תלכו אחריהם׃
Hébreux 12:15
והזהרו פן יש בכם איש מתאחר מחסד אלהים פן יוגיעכם שרש פרה לענה ויטמאו בו רבים׃
Apocalypse 3:11
הנני בא מהרה החזק באשר לך למען לא יקח איש את נזרך׃
Galates 3:4
הכזאת סבלתם לריק אם אמנם אך לריק׃
Galates 4:11
מתירא אני פן לריק עמלתי בכם׃
Philippiens 2:15
למען תהיו נקיים וטהורים בני אלהים לא מום בם בתוך דור עקש ופתלתל אשר תאירו ביניהם כמאורת בעולם׃
Philippiens 2:16
מחזיקים בדבר החיים לתהלה לי ביום המשיח אשר לא לחנם רצתי ולא לריק יגעתי׃
Philippiens 3:16
רק נתהלכה באשר הגענו עדיה במעגל אחד יבלב אחד׃
Hébreux 10:32
אבל זכרו נא את הימים הראשונים כי אז אחרי ארו עיניכם נשאתם כבד ענוים רבים׃
Hébreux 10:35
לכן אל תשליכו את בטחונכם כי יש לו שכר רב׃
Apocalypse 3:11
הנני בא מהרה החזק באשר לך למען לא יקח איש את נזרך׃
Daniel 12:3
והמשכלים יזהרו כזהר הרקיע ומצדיקי הרבים ככוכבים לעולם ועד׃
Jean 4:36
והקוצר יקח שכרו ויאסף תבואה לחיי עולמים למען ישמחו יחדו גם הזרע גם הקוצר׃
1 Corinthiens 3:8
והנטע והמשקה כאחד המה ואיש איש יקבל את שכרו כפי עמלו׃
1 Corinthiens 3:14
אם יעמד מעשה איש אשר בנה עליו יקבל שכרו׃
1 Corinthiens 15:8
ואחרי כלם נראה גם אלי כמו אל הנפל׃