2 Jean 1:1
הזקן אל הגבירה הבחירה ואל בניה אשר אני אהב אתם באמת ולא אני לבדי כי אם גם כל ידעי האמת׃
1 Pierre 5:13
חברתכם אשר בבבל הנבחרה אתכם ומרקוס בני שאלים לשלומכם׃